Podatki i opłaty lokalne

Uchwała nr V/40/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 kwietnia 2015
w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso

uchwala się co następuje:

1. Zarządza się pobór w drodze inkasa:

 1. podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
 2. podatku rolnego od osób fizycznych,
 3. podatku leśnego od osób fizycznych,
 4. łącznego zobowiązania pieniężnego,
 5. innych należności z tytułu podatków i opłat, stanowiących dochód budżetu gminy.

2. Na inkasentów podatków i należności, o których mowa w § 1, wyznacza się sołtysów uprawnionych do pobierania wymienionych podatków z terenu swojego sołectwa:

 1. Tomasz Oset - sołtys Łącka - na terenie sołectwa Łącko,

Terminy płatności podatków

Podatek od nieruchomości - osoby prawne

 • do 31 stycznia - I rata, 
 • do dnia 15 każdego miesiąca - następne raty  

Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne

 • 15 marca
 • 15 maja
 • 15 września
 • 15 listopada roku podatkowego.

Jeżeli decyzja nie została doręczona co najmniej na 14 dni przed terminem płatności raty podatku określonym w decyzji, to termin jej płatności wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podatek od środków transportowych

 • do dnia 15 lutego – I rata,
 • do dnia 15 września – II rata.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego a przed 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie:

  • w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego – I rata,
  • do dnia 15 września danego roku – II rata,

Jeżeli obowiązek podatkowy powsta od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Podatek rolny

 • 15 marca
 • 15 maja
 • 15 września
 • 15 listopada roku podatkowego.

Jeżeli decyzja nie została doręczona co najmniej na 14 dni przed terminem płatności raty podatku określonym w decyzji, to termin jej płatności wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podatek leśny - osoby fizyczne

 • 15 marca,
 • 15 maja,
 • 15 września
 • 15 listopada roku podatkowego.

Jeżeli decyzja nie została doręczona co najmniej na 14 dni przed terminem płatności raty podatku określonym w decyzji, to termin jej płatności wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podatek leśny - osoby prawne

 • do dnia 15 każdego miesiąca