Statut Sołectwa Łącko

Załącznik do uchwały Nr V/36/03 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 17 kwietnia 2003 r.

STATUT SOŁECTWA ŁĄCKO

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą tworzoną przez radę miejską w drodze uchwały na zasadach określonych w statucie gminy
 2. Sołectwo działa zgodnie z postanowieniami obowiązujących przepisów, a w szczególności:
  1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
  2. statutu Gminy Pakość.
  3. oraz niniejszego statutu

§ 2

Terenem działania sołectwa jest wieś Łącko.

§ 3

 1. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie
 2. Organem wykonawczym w sołectwie jest sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.
 3. Kadencja organów wykonawczych sołectwa kończy się z upływem kadencji rady miejskiej
 4. Do czasu wyboru nowych organów wykonawczych sołectwa obowiązki tych organów pełnią organy dotychczasowe.

II. Zadania sołectwa

§ 4

 1. Do zadań sołectwa należy zapewnienie udziału mieszkańców w zaspakajaniu ich zbiorowych potrzeb.
 2. Zadania sołectwa obejmują w szczególności sprawy:
  1. organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
  2. zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem wypoczynku
  3. wspomaganie gminy w realizacji jej zadań.

§ 5

 1. Sołectwo decyduje w następujących sprawach:
  1. wyboru i odwołania jego organów wykonawczych,
  2. mienia komunalnego powierzonego sołectwu, w sprawach bieżącego korzystania z tego mienia w zakresie zwykłego zarządu na zasadach określonych statutem gminy,
  3. przeznaczania środków finansowych będących w jego dyspozycji,
  4. czynów społecznych
 2. Sołectwo wyraża opinię we wszystkich istotnych dla interesów mieszkańców sprawach, a w szczególności:
  1. planu zagospodarowania przestrzennego gminy i jego realizacji,
  2. projektów rozstrzygnięć organów gminy w części dotyczącej sołectwa
 3. Sołectwo występuje do organów gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie przekracza jego możliwości,
 4. Sołectwo w celu lokalnej integracji współdziała z organizacjami społecznymi zainteresowanymi problematyką miejsca zamieszkania i występującymi na jego terenie różnymi formami samorządu, zwłaszcza samorządem społecznym i społeczno-zawodowym.

§ 6

 1. Sołectwo nie posiada odrębnej od gminy osobowości prawnej, a jej działalność społeczno-gospodarcza w granicach określonych statutem jest prowadzona w ramach osobowości prawnej gminy.
 2. Samorząd mieszkańców sołectwa posiada odpowiednie uprawnienia o występowania jako samodzielny podmiot w postępowaniu cywilnym przed sądem jako strona lub uczestnik postępowania.
 3. Zdolność sądowa samorządu mieszkańców sołectwa obejmuje tylko sprawy należące do jej właściwości z mocy ustawy lub statutu nadanego przez radę miejską.

III. Zebranie wiejskie

§ 7

 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie.
 2. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy stali mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze.

§ 8

 1. Zebranie wiejskie zwoływane jest przez sołtysa lub na pisemny wniosek:
  1. co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,
  2. burmistrza,
  3. 1/3 radnych Rady Miejskiej w Pakości
 2. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy do roku.
 3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust. 1 powinno byż zwołane najpóźniej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 4. O zebraniu wiejskim mieszkańcy sołectwa winni być powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem.
 5. Zawiadomienie powinno zawierać:
  1. informację na czyj wniosek zebranie jest organizowane,
  2. dokładne określenie daty, godziny i miejsca zebrania,
  3. podanie proponowanego porządku obrad,
  4. podanie zakresu proponowanych do podjęcia uchwał.

§ 9

 1. O ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej:
  1. dla prawomocności uchwał zebrania wiejskiego niezbędna jest obecność co najmniej 1/10 uprawnionych mieszkańców sołectwa,
  2. uchwały zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym.

§ 10

 1. Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należy:
  1. wybór i odwołanie sołtysa,
  2. wybór i odwołanie rady sołeckiej,
  3. uchwalenie rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz uchwalenie programów działania,
  4. rozpatrywanie rocznych sprawozdań z pracy sołtysa i rady sołeckiej,
  5. opiniowanie spraw określonych w § 5 ust. 2 statutu,
  6. decydowanie o prawach własności, użytkowania lub innych sprawach rzeczowych i majątkowych sołectwa,
  7. podejmowanie decyzji w zakresie zwykłego zarządu w stosunku do mienia komunalnego przekazywanego w zarząd powierniczy,
  8. wnioskowanie w sprawach:
   • dostosowania godzin pracy placówek handlowych, usługowych, opieki zdrowotnej i opiekuńczo-wychowawczych do potrzeb ludności;
   • zmian w rozmieszczeniu przystanków i funkcjonowania komunikacji,
  9. realizacja zadań określonych w § 4 statutu w szczególności poprzez:
   • inicjowanie czynów społecznych,
   • przeprowadzanie w sołectwie akcji i konkursów mających na celu poprawę stanu sanitarnego, porządku i estetyki wsi,
   • organizowanie mieszkańców do poprawy ochrony przeciwpożarowej w sołectwie oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego,
   • występowanie z inicjatywą i uczestniczenie w przedsięwzięciach mających na celu zapewnienie opieki, organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, ich wychowywanie i wypoczynek,
   • organizowanie różnych form opieki społecznej, pomocy sąsiedzkiej i innej dla mieszkańców niepełnosprawnych, w podeszłym wieku, dotkniętych klęskami żywiołowymi lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

§ 11

 1. Zebranie wiejskie z zastrzeżeniem § 19 prowadzi sołtys.
 2. W porządku obrad każdego zebrania powinno znajdować się sprawozdanie z realizacji uchwał, wniosków i opinii zebrania poprzedniego, które składa sołtys lub członek rady sołeckiej.

§ 12

 1. W głosowaniu biorą udział jedynie uprawnieni mieszkańcy sołectwa,
 2. Wyniki głosowania ogłasza prowadzący zebranie bezzwłocznie.

§ 13

 1. W zebraniu wiejskim mogą brać udział radni rady miejskiej, burmistrz i jego zastępca dla referowania spraw i udzielania wyjaśnień.
 2. W zebraniu mogą brać udział przedstawiciele instytucji i urzędów, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad.

§ 14

 1. Z każdego zebrania wiejskiego sporządza się protokół, który powinien zawierać
  1. datę, miejsce, godzinę zebrania i oznaczenie, w którym terminie zebranie się odbywa.
  2. liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności,
  3. nazwiska osób zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich stanowisk,
  4. stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,
  5. zatwierdzony porządek obrad,
  6. sprawozdanie sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania,
  7. przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji oraz sformułowanie zgłaszanych i uchwalonych wniosków,
  8. treść podjętych uchwał,
  9. podpisy przewodniczącego zebrania i protokolanta,
 2. Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi, a uchwały arabskimi łamanymi przez rok kalendarzowy. Nową numerację zaczyna się z początkiem kadencji organów sołectwa.

§ 15

 1. Protokół powinien być w terminie do 7 dnia po odbyciu zebrania przekazany do burmistrza.
 2. Wyciągi z protokołów, wnioski z zebrania i jego uchwały burmistrz przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym,
 3. Każdy mieszkaniec gminy ma prawo wglądu do protokołu, robienia z niego notatek oraz wyciągów.

IV. Sołtys, rada sołecka

§ 16

 1. Sołtys jest organem wykonawczym w sołectwie,
 2. Rada sołecka wspomaga sołtysa w realizacji jego zadań,
 3. Sołtysem i członkiem rady sołeckiej może być wybrany mieszkaniec sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze w wyborach do rady miejskiej,
 4. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych,
 5. Sołtys może uczestniczyć w pracach rady miejskiej na zasadach określonych w statucie gminy, bez prawa udziału w głosowaniu.

§ 17

 1. Rada sołecka składa się z 3 do 5 osób,
 2. O liczebności rady sołeckiej decyduje każdorazowo zebranie wiejskie

§ 18

Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza rada miejska w terminie do 3 miesięcy po jej wyborze

§ 19

 1. Zebranie wiejskie dla wyborów i odwołania sołtysa i rady sołeckiej zwołuje burmistrz, który dokonuje otwarcia zebrania, stwierdza jego prawomocność, a następnie zarządza wybory przewodniczącego zebrania, który dalej prowadzi obrady.
 2. Postanowienia § 8 ust. 4 i 5 i § 9 statutu stosuje się odpowiednio
 3. Burmistrz uczestniczy w zebraniu z głosem doradczym oraz nadzoruje przestrzeganie przepisów statutu.

§ 20

 1. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
 2. Zgłaszanie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej przeprowadza się oddzielnie,
 3. Kandydatem na sołtysa oraz członka rady sołeckiej może być tylko mieszkaniec sołectwa na stale w nim zameldowany,
 4. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów,
 5. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów takiej samej liczby głosów, przeprowadza się wyboru uzupełniającego, ograniczając kandydatów tylko do tych, co uzyskali taką samą liczbę głosów.

§ 21

 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej trzy osobowym, wybrana pośród uprawnionych uczestników zebrania.
 2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca do organów sołectwa.
 3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy przyjęcie zgłoszeń kandydatów, przeprowadzenie tajnego głosowania, ustalenie i ogłoszenie jego wyników oraz sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji skrutacyjnej.
 4. Karty do głosowania opatrzone są pieczęcią urzędu miejskiego.
 5. Na kartach do głosowania umieszcza się wszystkich zgłoszonych kandydatów.
 6. Nieważne są karty całkowicie przedarte, inne niż ustalone regulaminem i na których pozostawiono więcej kandydatów niż miejsc do obsadzenia.

§ 22

 1. Do obowiązków i kompetencji sołtysa należy w szczególności:
  1. organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia społecznego sołectwa,
  2. zwoływanie zebrań wiejskich i przewodniczenie ich obradom
  3. reprezentowanie sołectwa na zewnątrz
  4. przewodniczenie radzie sołeckiej
  5. kierowanie realizacją uchwał organów gminy, zebrania wiejskiego i rady sołeckiej w odniesieniu do sołectwa
  6. prowadzenie zarządu, administracji i gospodarki tymi składnikami mienia ( w tym środkami finansowymi), które gmina przekazała sołectwu do korzystania i akceptowanie dokumentów z tym związanych,
  7. opiniowanie wniosków mieszkańców sołectwa w sprawie przyznawania im zasiłków i innej pomocy, jak również wniosków o ulgi z zakresu podatków, opłat i innych należności.
  8. potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa,
  9. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności interwencyjnej w tym zakresie,
  10. stosowanie w ramach sołectwa instrukcji kancelaryjnej obiegu dokumentów finansowych zgodnie z wytycznymi burmistrza,
  11. sporządzanie rozliczeń między innymi gospodarczej i finansowej działalności sołectwa,
  12. wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów, między innymi w zakresie obronności i ochrony pożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat, zapobieganie klęskom żywiołowym oraz usuwanie ich skutków.

§ 23

 1. Do zadań i kompetencji rady sołeckiej należy:
  1. przygotowanie zebrań wiejskich i projektów uchwał tych zebrań,
  2. zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa,
  3. podejmowanie uchwał rady w sprawach przeznaczenia środków finansowych będących w dyspozycji sołectwa w ramach upoważnienia wynikającego z uchwał zebrania wiejskiego
  4. sporządzanie projektów wystąpień wykraczających poza możliwości ich realizacji w ramach sołectwa
  5. inicjowanie działań społecznych użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców,
  6. w ramach udzielonego uchwałą zebrania wiejskiego upoważnienia w okresie między zebraniami wyraża opinię oraz może pełnić rolę stałego komitetu czynów społecznych.
 2. Rada sołecka współdziała z sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa
 3. Rada sołecka pracuje pod przewodnictwem sołtysa.

§ 24

 1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przez zebraniem wiejskim i mogą być odwołani przez zebranie przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrań wiejskich lub dopiścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.
 2. Z wnioskiem o odwołanie może zwrócić się do zebranych również burmistrz,
 3. Odwołanie może nastąpić po wysłuchaniu zainteresowanego lub zainteresowanych
 4. Odwołanie sołtysa lub członków rady sołeckiej odbywa się na takich samych zasadach jak ich powołanie według zasad określonych w § 21
 5. Odwołanie jest prawomocne, gdy większość ważnie oddanych głosów była za odwołaniem.

§ 25

 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa lub rady sołeckiej – rada miejska w terminie jednego miesiąca zarządza wybory uzupełniające.
 2. Wybory uzupełniające odbywają się według zasad określonych w § 19, § 20, § 21

V. Postanowienia dotyczące mienia komunalnego i gospodarki finansowej sołectwa

§ 26

Rada miejska upoważnia organy sołectwa według ich kompetencji do:

 1. oddania w najem lub dzierżawę lokali, obiektów i terenów będących w gestii sołectwa,
 2. organizowania na terenie sołectwa imprez, wystaw, koncertów, konkursów w ramach ogólnie obowiązujących przepisów,
 3. dysponowanie przychodami sołectwa pochodzącymi z wpływów z działalności określonej w pkt. a-b

§ 27

 1. Dochodami sołectwa mogą być:
  1. udział w budżecie gminy
  2. przychody własne sołectwa pochodzące z wpływów z działalności określonej w § 26
  3. dotacje celowe z budżetu gminy
  4. dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych
  5. saldo środków z roku ubiegłego.
 2. Fundusze sołectwa gromadzone są na rachunku bankowym gminy i wydatkowane są na podstawie przedstawionych rachunków lub protokołów zebrania wiejskiego lub rady sołeckiej

§ 28

 1. Sołectwo prowadzi własną gospodarkę finansową na podstawie rocznych planów finansowo-rzeczowych, które podlegają zatwierdzeniu przez radę miejską.
 2. Środki finansowe sołectwa winny być przeznaczone w szczególności na:
  1. wyposażenie, remont i utrzymanie dróg gminnych,
  2. utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarząd sołectwa
  3. wydatki związane z utrzymaniem lokali
 3. Księgowość dochodów i wydatków sołectwa prowadzi urząd miejski
 4. Uchwała budżetowa gminy może określić w formie załącznika wydatki (na określone cele własne i ewentualnie o charakterze ogólnogminnym ) sołectwa w układzie co na mniej działowym.

§ 29

 1. Za prawidłową gospodarkę finansową odpowiada sołtys i rada sołecka. Działalność w tym zakresie podlega skwitowaniu przez zebranie wiejskie w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku za rok ubiegły.
 2. Nieudzielenie skwitowania jest równoznaczne z wnioskiem o odwołanie sołtysa i rady sołeckiej przez zebranie wiejskie.

VI. Nadzór nad działalnością sołectwa

§ 30

 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowością, rzetelnością i gospodarnością.
 2. Nadzór i kontrolę nad działalnością sołectwa sprawuje rada miejska przy pomocy komisji rewizyjnej i burmistrza.
 3. Do podstawowych środków nadzoru należy w szczególności:
  1. rozpatrywanie sprawozdań z działalności gospodarczej, finansowej i społecznej sołectwa,
  2. zarządzanie,
  3. dokonywanie lustracji sołectwa i dokonywanie oceny stanu sołectwa na sesji.
 4. Burmistrz zobowiązany jest do czuwania, aby mienie sołectwa nie było narażone na szkody i uszczuplenie.
 5. Burmistrz i wyznaczeni przez niego pracownicy urzędu miejskiego mają prawo żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania sołectwa.
 6. Skarbnik gminy sprawuje kontrolę nad działalnością finansową sołectwa.

§ 31

 1. Burmistrz i podporządkowane gminie jednostki organizacyjne są zobowiązane do rozpatrzenia uchwał, wniosków i opinii organów sołectwa, udzielając odpowiedzi w ciągu 14 dni.
 2. Burmistrz, jeżeli uzna, że uchwały i opinie organów sołectwa wykraczają poza zakres przekazanych im kompetencji, są sprzeczne z prawem – powinien wstrzymać ich realizację, zawiadamiając jednocześnie radę miejską.
 3. Organy sołectwa mogą wnieść sprzeciw do rady miejskiej na postępowanie określone w ust. 2, gdy narusza ono istotne interesy mieszkańców sołectwa.

§ 32

Rada miejska dokonuje oceny pracy organów sołectwa oraz organizuje wymianę doświadczeń w tym zakresie.

VII. Postanowienia końcowe

§ 33

 1. W sprawach nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy statutu gminy i ustawy o samorządzie gminnym.
 2. Zmiana statutu wymaga podjęcia przez radę miejską uchwały o zmianie statutu.
 3. Uchwała rady miejskiej o zmianie statutu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.