Podatek od nieuchomości

Uchwała
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 30 listopada 2017


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.1)) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych2) (Dz. U. z 2016 r., poz. 716, z późn. zm.3))

uchwala się, co następuje


Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości:

 1. 1. od grun­tów
  - związanych z prowadzeniem działal­no­ści gospodar­czej, bez względu na spo­sób zakwalifikowania w ewiden­cji grun­tów i budyn­ków od 1 m ² powierzchni na kwotę 0,89 zł,
  - pod wodami powierzch­niowymi stojącymi lub wodami powierzch­niowymi płynącymi jezior i zbior­ników sztucz­nych od 1 ha powierzchni na kwotę 4,63 zł,
  - pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłat­nej statutowej działal­no­ści pożytku publicz­nego przez organizacje pożytku publicz­nego od 1 m ² powierzchni na kwotę 0,30 zł,
  - nie­zabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dni. 9 paź­dzier­nika 2015 r. o rewitalizacji i położonych terenach, dla których miej­scowy plan zagospodarowania prze­strzen­nego prze­widuje prze­znaczenie pod zabudowę miesz­kaniową, usługową albo zabudowę o prze­znaczeniu mieszanym obej­mującym wyłącz­nie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wej­ścia w życie tego planu w odniesieniu do tych grun­tów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakoń­czono budowy zgod­nie z prze­pisami prawa budow­lanego od 1 m ² powierzchni na kwotę 3,04 zł,

  2. od budyn­ków lub ich czę­ści od 1 m ² powierzchni użyt­kowej:
  - miesz­kal­nych na kwotę 0,67 zł,
  - związanych z prowadzeniem działal­no­ści gospodar­czej oraz od budyn­ków miesz­kal­nych lub ich czę­ści zajętych na prowadzenie działal­no­ści gospodar­czej na kwotę 22,90 zł‚
  - zajętych na prowadzenie działal­no­ści gospodar­czej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siew­nym na kwotę 10,80 zł,
  - związanych z udzielaniem świad­czeń zdrowot­nych w rozumieniu prze­pisów o działal­no­ści lecz­niczej, zajętych przez pod­mioty udzielające tych świad­czeń na kwotę 4,70 zł,
  - pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłat­nej statutowej działal­no­ści pożytku publicz­nego przez organizacje pożytku publicz­nego — 5,00 zł, z wyjąt­kiem garaży, dla których stawka wynosi 7,20 zł od 1m ² powierzchni użyt­kowej.

  3. od budowli: 2 % ich war­to­ści określonej na pod­stawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 37 ustawy o podat­kach i opłatach lokal­nych