DZIEŃ ŁĄCKA 2019

PROGRAM

 12:00 – uroczyste otwarcie Dnia Łącka.

12:15 – malowanie twarzy, dmuchany plac zabaw

13:00 – Początek IV Pikniku Sportowego Dnia Łącka

15:00 – Przyjmowanie wyrobów na Konkurs nalewek regionalnych

17:30 – Początek losowania nagród

18:00 – Wręczanie nagród

19:00 – Koncert zespołu akordeonowego Bayan Brothers

20:30 – zabawa z zespołem muzycznym

 

REGULAMIN PIKNIKU SPORTOWEGO ORGANIZOWANEGO W RAMACH DNIA ŁĄCKA

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje w trakcie trwania Pikniku Sportowego Dnia Łącka w godzinach od 12.00 do 18.00.
 2. Regulamin dotyczy wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywać na terenie, na którym odbywa się Piknik Sportowy Dnia Łącka
 3. Każdy uczestnik Piknik Sportowy Dnia Łącka ma obowiązek stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Wszystkie osoby biorące udział w Piknik Sportowy Dnia Łącka są zobowiązane do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na terenie obiektu.
 5. Każdy Rodzic/ Opiekun Prawny/ Uczestnik biorący udział w Piknik Sportowy Dnia Łącka winien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnictwo w Piknik Sportowy Dnia Łącka oznacza zaakceptowanie postanowień Regulaminu.
 6. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa przez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Piknik Sportowy Dnia Łącka i korzystania przez nie z terenu, na którym odbywa się impreza, a także znajdujących się na nim urządzeń.
 7. Organizatorem Piknik Sportowy Dnia Łącka jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łącko

Zasady porządkowe obowiązujące podczas pikniku 

 1. Piknik Sportowy Dnia Łącka ma charakter otwarty a wstęp jest bezpłatny.
 2. Osoby małoletnie uczestniczą w Piknik Sportowy Dnia Łącka na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę (Rodziców/Opiekunów Prawnych).
 3. Za przeprowadzenie poszczególnych konkurencji odpowiadają osoby prowadzący daną konkurencję oraz osoby obsługujące przygotowane stanowisko. Konkurencje i regulaminy opracowuje Organizator. 
 4. Uczestnicy Piknik Sportowy Dnia Łącka oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych osób obecnych na tej imprezie.
 5. Uczestnicy Piknik Sportowy Dnia Łącka oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, muszą stosować się do zaleceń przedstawicieli organizatora oraz służb porządkowych, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.
 6. Osoby nietrzeźwe, stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa, potencjalnie zagrażające porządkowi publicznemu nie będą wpuszczane na teren obiektu w czasie trwania Piknik Sportowy Dnia Łącka.
 7. Uczestnicy Piknik Sportowy Dnia Łącka są zobowiązani do poszanowania sprzętu, wszelkich urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność organizatora i właściciela obiektu.
 8. Opiekun Prawny, Rodzic ponosi odpowiedzialność w przypadku, gdy uczestnik Piknik Sportowy Dnia Łącka wyrządzi szkodę osobom trzecim. Organizator nie przejmuje odpowiedzialności względem osób trzecich, w czasie przebywania na terenie wyznaczonym dla wydarzenia zwanego Piknik Sportowy Dnia Łącka
 9. Organizator nie sprawuje pieczy, opieki nad uczestnikami Piknik Sportowy Dnia Łącka i nie odpowiada za mienie Uczestników pozostawione na terenie wydzielonym na wydarzenie.
 10. Uczestnicy Piknik Sportowy Dnia Łącka lub inne osoby przebywające na terenie odbywającego się Pikniku Rodzinnego mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy imprezy biorą w nim udział na własne ryzyko.
 11. Punkt pomocy przedmedycznej na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy znajduje się w namiocie Stowarzyszenia
 12. Organizator utrwala przebieg Piknik Sportowy Dnia Łącka dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy imprezy organizatora oraz sponsorów w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 13. Udział w Piknik Sportowy Dnia Łącka jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na wykorzystanie ich wizerunku utrwalonego w trakcie imprezy.
 14. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.  Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celach związanych z uczestnictwem w imprezie. Dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności. Dane osobowe uzyskane od uczestników zgodnie z postanowieniami Regulaminu będą przechowywane w bazie danych. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z realizacją imprezy. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych i do ich poprawiania.
 15. Służba porządkowa ma prawo użycia wszelkich dozwolonych środków w stosunku do osób zakłócających porządek imprezy.
 16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.

Konkurencje Pikniku Sportowe Dnia Łącka 

 1. Każdą konkurencję prowadzi osoba odpowiedzialna za jej przebieg, która przed przystąpieniem do rywalizacji sportowej uczestnikom przedstawia zasady uczestnictwa (regulamin konkurencji).
 2. Udział w poszczególnych konkurencjach odbywa się:
 1. Grupowo
  • przeciąganie liny
  • bieg farmera
  • strong men
  • armwertling
  • bieg w workach
 2. Indywidualne
  • ergonometr wioślarski
  • strzelanie z łuku
  • strzelanie z wiatrówki
  • konkurs wiedzy ekologicznej
  • hula hop
  • rzucanie obręczami do celu

Nagrody i wyróżnienia 

 1. Aby brać udział w losowaniu nagród należy w stosiku Stowarzyszenia wykupić opaskę uczestnika (10,00 zł) wraz kartą uczestnika Piknik Sportowy Dnia Łącka zwaną dalej „kartą”.
 2. Cały dochód z opłat za karty uczestnika zostanie przekazany na pomoc społeczną
 3. Każdy kto posiada „kartę” może brać udział we wszystkich punktowanych konkurencjach sportowych na Piknik Sportowy Dnia Łącka bez ograniczeń nie ograniczoną ilość razy.
 4. Za każde zwycięstwo w konkurencji sportowej prowadzący daną konkurencję przystawia na karcie pieczątkę. Uzyskanie co najmniej trzech pieczątek upoważnia do odbioru medalu pamiątkowego Pikniku Sportowego Dnia Łącka.
 5. Aby brać udział w losowaniu nagród każdy uczestnik do godziny 17:00 musi oddać kartę do stoiska Stowarzyszenia. W losowaniu biorą udział wszystkie oddane karty bez względu na ilość posiadanych pieczątek zwycięstw.
 6. Od godziny 16:30 na scenie odbywać się będzie losowanie nagród. Aby odebrać wylosowaną nagrodę należy posiadać na ręce opaskę z tym samym numerem co nr na karcie. W przypadku gdy osoba wylosowana nie zgłosi się po odbiór nagrody w przeciągu 30 minut od ogłoszenia wylosowanego numeru (wylosowany numer będzie wpisywany na tablicę przy scenie) losowanie danej nagrody odbywa się ponownie. Losowanie nagród będzie do godziny 18:30.
 7. Dodatkowo osoby na karcie których znajdować się będzie najwięcej pieczątek zwycięstwa otrzymują nagrody rzeczowe (bez losowania).

 

Organizator