Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Łącko

W dniu 13 września 2016 roku zarejestrowano Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Łącko w KRS

W skład zarządu stowarzyszenia weszli:

 • Tomasz Oset - prezes
 • Irena Kalinowska - skarbnik
 • Karina Woźniak - sekretarz
 • Grażyna Tomaszewska - członek zarządu
 • Komisja rewizyjna w składzie
 • Mirosław Nawrocki - przewodniczący
 • Joanna Kwiatkowska - członek
 • Grażyna Mazurek - członek

Cel stowarzyszenia

 1. działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia społeczności Wsi Łącko oraz rozwoju Łącka;
 2. działalności kulturalno – oświatowa i rekreacyjno - sportowa na rzecz dzieci i młodzieży wsi Łącko;
 3. organizowanie pomocy rzeczowej, finansowej i wychowawczej dla młodzieży ze wszystkich środowisk;
 4. przeciwdziałanie przemocy i patologiom społecznym w domu, rodzinie i środowisku ludzi młodych;
 5. organizacja czasu wolnego mieszkańcom wsi Łącko;
 6. ułatwienie dzieciom i młodzieży wsi Łącko kontaktów z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi;
 7. promowanie kultury;
 8. promowanie wiedzy o ekologii i ochronie środowiska;
 9. dbanie o pamięć historyczną i tradycje patriotyczne pośród mieszkańców Wsi;
 10. prowadzenie i organizowanie zajęć informatycznych dla mieszkańców Wsi;
 11. promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz zdrowego trybu życia,
 12. integracja mieszkańców Wsi Łącko;
 13. opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi;
 14. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 15. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy Wsi i jej mieszkańców, w szczególności rozwój przedsiębiorczości;
 16. upowszechnianie wiedzy o historii wsi Łącko;
 17. poprawa walorów ekonomicznych, estetycznych i krajobrazowych regionu oraz jego promocja;
 18. działalność na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców, tworzenia i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego wsi;
 19. działalność wydawnicza;
 20. promowanie ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 21. działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans rodzin i osób w trudnej sytuacji rodzinnej;
 22. organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi.

Dane stowarzyszenia

NIP 556-276-52-59
Regon 365374456
MBank: 06-1140-2004-0000-3302-7645-3212