Fundusz sołecki

Fundusz sołecki – środki wyodrębnione z budżetu gminy Pakość, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. Podstawą prawną jego funkcjonowania jest Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301), która weszła w życie 20 marca 2014 r. zastępując Ustawę o funduszu sołeckim z 20 lutego 2009 roku, która weszła w życie 1 kwietnia 2009 roku. (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, z późn. zm.) Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r. poz. 301) rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu lub niewyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki do dnia 31 marca.

Gmina Pakość, od 2009r. corocznie wyodrębniała środki w budżecie gminy na fundusz sołecki. Jego realizacja stała się narzędziem do integrowania mieszkańców we wspólnym decydowaniu, działaniu i komunikowaniu się. Wyodrębnienie funduszu sołeckiego uznaje się w pełni uzasadnione w celu kontynuowania dotychczasowej dobrej praktyki oraz tworzenia warunków do działania i rozwoju sołectw - jednostek pomocniczych gminy.

Odpowiedzialność za składniki mienia nabyte lub wytworzone w wyniku realizacji przedsięwzięć realizowanych przez sołectwa przyjmuje sołtys, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego oraz oświadczenia o odpowiedzialności materialnej.

Fundusz Sołecki Sołectwa Łącko

Rok Plan Wykonanie %
2010 9 561,00 zł 9 093,85 zł 95,11
2011 9 178,00 zł 9 177,03 zł 99,99
2012 9 957,00 zł 9 484,71 zł 95,26
2013 9 551,97 zł 7 181,75 zł 76,23
2014 10 286,06 zł 7 646,82 zł 74,34
2015 11 062,48 zł 10 024,50 zł 90,62
2016 12 134,31 zł 11 998,73 zł 98,88
2017 12 011,05 zł