Podatek rolny

Uchwała
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 30 listopada 2017


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2018 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.1)) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U z 2016r. poz. 617 z późn. zm.2))

uchwala się, co następuje:

  • Ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głów­nego Urzędu Statystycz­nego śred­nia cena skupu żyta na rok 2018 w znacz­nym stop­niu obciążyłaby podat­ników Gminy Pakość w związku z tym Rada Miej­ska obniżyła śred­nią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rol­nego na 2018 z kwoty 52,49 zł za 1 dt do kwoty 46,00 zł za 1 dt.