Czas na zmiany

Mijająca kadencja licząca prawie sześć lat Rada Sołecka, oraz duża grupa osób wspierających realizowała mandat zaufania, jakim została obdarzona  w dniu 16.03.2019 gdzie na terenie świetlicy Yacht Klubu Inowrocław przystań w Łącku odbyły się wybory sołtysa i rady sołeckiej wsi Łącko.

W zebraniu udział wzięli wtedy mieszkańcy Sołectwa Łącko oraz uwczesny Burmistrz Zygmunt Groń , zastępca burmistrza Szymon Łepski, radni: Michał Siembab, ś.p. Ryszard Kuflewicz, Sylwia Rygielska, Marek Nieznalski, Anna Emeschajmer i Jacek Byner.

W wyniku tajnego głosowania wybrano sołtysem Sołectwa Łącko Tomasza Oset, oraz radę sołecką w składzie : Karina Woźniak , Wioletta Oset , Mirosław Nawrocki , Irena Kalinowska , Monika Cabańska. Sołectwo Łącko liczyło wtedy 220 mieszkańców.

Sołtys i Rada Sołecka zbierała się w zależności od potrzeb, aby wspólnie wypracować kierunki działań, zapoznać się z korespondencją wychodzącą i przychodzącą, określić najpilniejsze potrzeby mieszkańców wsi. Sołtys a jednocześnie radny Rady Miasta Pakości bieżąco uczestniczył we wszystkich 55 sesjach Rady Miejskiej, gdzie złożył wiele wniosków i interpelacji dotyczących spraw Sołectwa .

Wydatki wyodrębnione w budżecie Gminy Pakość w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku w wysokości 15.057,17 zł  przeznaczone były głównie na zagospodarowanie terenu nad jeziorem Mielno , tj. postawionie wiaty drewnianianej oraz urządzenia do ćwiczeń, które przez większość kadencji było zepsute

W roku 2019 funkcjonował jeszcze w gminie Pakość tzw. Budżet obywatelski. W sierpniu 2019 r. odbyły się dwa posiedzenia Zespołu do spraw budżetu obywatel­skiego na 2020 r., w skład którego weszli również sołtys Tomasz Oset oraz radna sołecka Monika Cabań­ska, Wśród propozycji zadań zgłoszonych do budżetu obywatel­skiego był m.in.: pomost rekreacyjny z platformą widokową w Łącku.

Od roku 2019 zaczęto eksploatować zakupioną na sołectwo w 2018 roku kosiarkę samojezdną wartości 12.800 zł, za pomocą której utrzymywana była przez sołtysa Łącka w miarę możliwości zieleń w sołectwie.

13 lipca 2019 r. miała miejsce ostatnia impreza “Dzień Łącka”. Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Łącko jako organizator tej imprezy nie mogło dalej prowadzić działalności w oparciu o majątek Gminy Pakość dlatego od 2019 zawiesiło swoją działalność I organizację “Dni Łącka”.

Z okazji 760-lecia powstania wsi 13 lipca 2019 r została przekazana Sołectwu Łącko rzeźba drewniana wykonana przez rzeźbiarkę Bogumiłę Caniboł przedstawiająca “Franciszkanina” Rzeźba usytułowana na cokole koło przystanku przetrwała do 03 lutego  2024 r., kiedy to postępująca zgnilizna oraz pomoc człowieka doprowadziła do jej całkowitego zniszczenia.

W roku 2020 Gmina Pakość zrezygnowała ze sprzedaży działki nr 76/20 o powierzchnię 21 arów położonej w Łącku z uwagi na rozważanie przeznaczenia jej pod lokalizację inwestycji “Budowa budynki komunalnego w Gminie Pakość na która otrzymano dotację w wysokości 1 632 000 zł. W czerwca 2020 roku wykonano projekt budowlano-wykonawczy z ekologicznym ogrzewaniem. Z uwagi na wniesioną przez mieszkańców Łącka petycją w sprawie zmiany ustytuowania w/w inwestycji podjęto decyzję o zmianie miejsce inwestycji na Pakość.

Wydatki wyodrębnione w budżecie Gminy Pakość w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku w wysokości 13 818,95 zł  przeznaczone zostały na zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie oraz terenu nad jeziorem Mielno w Łącku.

30 marca 2020 r. ruszyła dystrybucja przygotowanych dla mieszkańców Sołectwa Łącko środków ochronnych i odkażających. Przygotowane zestawy zostały dostarczone bezpośrednio do domów, do każdej rodziny w sołectwie. Zaangażowani w to byli pracownicy instytucji gminnych, druhowie z OSP w Pakości, sołtysi oraz wolontariusze.

7 października 2020 roku w Łącku miała miejsce w Łącku Krajowa Wystawa Psów Rasowych organizowana przez ZKwP Oddział w Bydgoszczy.

W 2021 roku został opracowany project budowlany dla budowy nowego odcinka sieci wodnokanalizacyjnej w Łącku. Również w tym roku opracowano project dla budowy linii kablowej w celu zasilenia istniejących lamp oświetleniowych przy ulicy Myśliwskiej.

Wydatki wyodrębnione w budżecie Gminy Pakość w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku w wysokości14 193,91 zł i przeznaczone zostały na naprawę drogi gminnej (od Łącka w stronę cmentarza ewangielickiego), doposażenie placu zabaw, wykonanie dodatkowej tablicy informacyjnej od strony Rybitw.

Z ewidencji środków trwałych gminy zdjęto budynek mieszkalny w Łącku 29 o wartości 5.000 zł

3 października 2021 roku w Łącku miała miejsce w Łącku Krajowa Wystawa Psów Rasowych organizowana przez ZKwP Oddział w Bydgoszczy.

W roku 2022 wykonano nowy odcinek sieci wodociągowej Ø 110 o długości 209,24 m i Ø 80 o długości 2,76 m. Wartość inwestycji 31.803,00 zł

Wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie oświetlenia ulicznego w Łącku polegające na skablowaniu istniejących 8 słupów oraz montażu 8 opraw oświetleniowych LED. Koszt inwestycji 95 017,50 zł

Wydatki wyodrębnione w budżecie Gminy Pakość w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku w wysokości  19 873,11 zł  przeznaczone na utwardzenie nawierzchni drogi gminnej na dz. 83/5 w Łącku (od sklepu w stronę lasu)

Sporządzono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Łącko, Rybitwy i Wielowieś, gmina Pakość.

Celem sporządzenia niniejszego planu miejscowego było zagospodarowanie i zabudowa terenów przeznaczonych pod inwestycję celu publicznego - istniejącej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110kV relacji Pakość – Nowa Wieś Wielka.

W lutym 2022 roku rozpoczęła się wojna na Ukrainie co wiązało się z falą uchodźców również przybywających do Gminy Pakość

Nawałnica, która przeszła przez Łącko w 2022 roku zniszczyła całkowicie namiot, który był kupiony w kwietniu 2020 roku z funduszu sołeckiego (2.200 zł) a stał na placu zabaw jako miejsce spotkań dla mieszkańców Łącka. Porwany przez wiatr namiot zniszczył linię energetyczną co spowodowało przerwę w dostawie prądu na 2 dni.

30 września 2022 odbył się w Łącku  pieszy powiatowy rajd nocny z ośrodka Yacht Klubu w Łącku i wiódł drogami leśnymi w pobliżu Kanału Smyrnia do ośrodka Harcerskiego, gdzie zorganizowano ognisko.

29 listopada 2022 r. wyrażono  zgodę na odpłatne nabycie przez Gminę Pakość nieruchomości gruntowej, położonej w m. Łącko gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 63/3, stanowiącej współwłasność osób fizycznych jako wspólny plac zabaw wsi Rybitwy-Łącko

22 lipca 2023 r odbył się wspólny piknik  sołecki sołectw Rybitwy I Łącko. Celem imprezy, było zachęcenie do wspólnego spędzania czasu mieszkańców Rybitw i Łącka, dobrej zabawy i integracji mieszkańców sołectw.

Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego na rok 2023. Przedmiotem inwestycji była budowa placu rekreacyjno – wypoczynkowego dla mieszkańców sołectw Rybitwy i Łącko jako wspólnego przedsięwzięcia realizowanego ze środków funduszu sołeckiego. Zakupiony został betonowy grill obrotowy typu Żuraw wraz z betonowymi ławkami łukowymi. Koszt inwestycji 14 453,86 zł . Dokonano również konserwacji urządzeń zabawowych i małej architektury ogrodowej na starym placu zabaw za kwotę 6.670,30 zł

W dniu 17 lipca 2023 zorganizowano akcję “Sprzątania sołectwa Łącko”. W inicjatywnie tej licznie brali udział harcerze z Pakości oraz rada sołecka.

W dniu 03 lipca 2023 r. mieszkańcy wsi Łącka, gm. Pakość wystosowali petycję do władz Gminy zwracając się z prośbą o postawienie znaku ograniczenia prędkości, lub przesunięcia znaku D-42 tj. obszar zabudowany. Budowę ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2507C na wskazanym odcinku zabezpieczając środki finansowe na wykonanie dokumentacji projektowej

Aby zabezpieczyć część pieniędzy na tą inwestycję sołectwo Łącko zrezygnowało ze środków finansowych przewidzianych w funduszu sołeckim dla Łącka na rok 2024. Na posiedzeniu Komisji RM Pakość , radni nie zdecydowali się na wprowadzenie tej inwestycji w budżet na rok 2024, który po raz pierwszy miał zabezpiecza środki finansowe na realizację tego zadania. W związku z negatywną decyzją Rady Miasta Pakości w dniu 09.10.2023 złożyłem na ręce burmistrza pisemną rezygnacji z pełnienie funkcji sołtysa Łącka. Niestety rezygnacji ta nie została przyjęta.

Na podstawie art.2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łącko, jako przedstawiciele mieszkańców Łącko gm. Pakość w dniu 3 grudnia 2023 r wnosło petycje do Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2507C relacji Jaksice - Tuczno - Rybitwy na odcinku od m. Rybitwy do m. Łącko.

Wyrażono zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Pakość nieruchomości gruntowej, położonej w m. Łącko gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 284/34, o pow 10 arów.  Docelowo przejęta na rzecz Gminy Pakość działka  zostanie przeznaczone do zamiany na część działki nr 17284/1 stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP Nadleśnictwo Solec Kujawski, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej – drogi powiatowej nr 2507C Jaksice – Tuczno – Rybitwy, dla działek stanowiących własność osób fizycznych.(działki przy lesie)

29 września 2023 zorganizowano akcję sadzenia drzew w sołectwie Łącko. Sołtys wraz z radą sołecki posadzili 150 sadzonek grabu w  strefy rekreacyjno-wypoczynkowej na początku sołectwa Łącko od strony Pakości.

W dniu 29 lutego 2024 roku Rada Powiatu Inowrocławskiego podjęła uchwałę o zasadności złożonej petycji dotyczącej budowy chodnika wzdłuż drogi z Rybitw do Łącka.

W planie funduszu sołeckiego nie został ujęty plan dla sołectwa Łącko. Wniosek ww. sołectwa został odrzucony przez komisję, ponieważ planowane przedsięwzięcie nie dotyczyło zadań własnych Gminy.

Zaplanowano natomiast w budżecie Gminy środki na zagospodarowanie terenu w sołectwie Łącko w kwocie 19 145,00 zł, oraz środki na doposażenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców sołectw Rybitwy i Łącko, dz. 63/3 w kwocie 25 760,00 zł.

W sołectwie Łącko na dzień dzisiejszy znajduje się następujący majątek:

 1. Plac zabaw dla dzieci 1 kpl x 29 525,38
 2. Altana ogrodowa 1 x 6 506,70
 3. Kosa spalinowa FS 130 (do likwidacji) 1  x .1 766,00
 4. Tablica z mapą 1 szt. x 1 783,50
 5. Ławka ogrodowa 2 X  470,00 = 940,00
 6. Ławko-stół 4 X  780,00 = 3120,00
 7. Wiata przystankowa 1 szt, x 7 626,00
 8. Kosiarka VIKING 1  x 12 800,00
 9. Stojak na rowery 1 X 305,00
 10. Donica betonowa Fliliżanka 2 X  848,70 = 1697,40
 11. Altana ogrodowa 1 x 15 057, 17
 12. Namiot imprezowy ( do likwidacji) 1 X  2 220,00
 13. Siłownia ( orbitrek+pylon+biegacz) -           1 x  4 232,00
 14. Ławka parkowa 6 szt x 499,99 = 2 999,99
 15. Kosz Kacper 5 szt x 203,00 = 1 015,00
 16. Kosa spalinowa FS 410 1 szt x 3 505,00
 17. Tablica informacyjna 1 szt x 1 500,00 zł
 18. Kratownica z lin 1 szt x 3 075,00 zł
 19. Stelaż do huśtawki podwójnej 1 szt x 2 091,00 zł
 20. Grill ogrodowy betonowy żuraw 1 szt x 9 932,50 zł

Łączna warość mienia  w Łącku = 111.697,64 zł

Głównym motorem napędowym obecnej kadencji  były licznie działające organizacje pozarządowe takie jak: Koło Gospodyń Wiejskich w Łącku, Yacht Klub Polska Inowrocław z przystanią żeglarską , Polski Związek Łowiecki ze strzelnicą myśliwską, Leśna Baza Łącko z miejscem biwakowym na terenie dawnego Harcerskiego Ośrodka Obozowego.

Podziękowania również dla wszystkich tych, których nie wymieniłem, za co z góry przepraszam a którzy w ciągu tych lat mojej kadencji wsparli swoją pomocą sołectwo Łącko.

Pandemia, wojna na ukrainie, oraz donosy niektórych mieszkańców Łącka na sołtysa do Gminy Pakość w sprawie nieprawidłowości związanych ze sposobem organizowania przez sołtysa  zebrań wiejskich oraz brak zainteresowania większości mieszkańców Łącka pracami społecznymi na rzecz wsi sprawiły że to była długa i trudna kadencji.

Kończąc swoje sprawozdanie w głębi duszy wierzę, iż to co robiliśmy wraz z Radą Sołecką spotykało się ze społeczną aprobatą. Z tego miejsca pragnę podziękować mieszkańcom wsi, którzy aktywnie włączyli się w działanie poprzez fizyczne uczestnictwo w pracach, ale także poprzez merytoryczne wsparcie i konstruktywną krytykę. Dzięki wsparciu jakie dostaję od Rady Sołeckiej jestem pełen wiary, że dzieło, które rozpoczęliśmy ponad 9 lata temu włączyło w działanie licznych mieszkańców i instytucje, i będziecie trwać do momentu zrealizowania wszystkich zamierzonych celów.

Nasze działania nie miałyby większego odzewu, gdyby nie współpraca z władzami samorządowymi, którym składamy szczególne podziękowania za wszelką pomoc, zrozumienie potrzeb i realizację zadań na terenie naszego sołectwa. Tylko przy wspólnym zaangażowaniu mieszkańców, sołtysa, Rady Sołeckiej i władz samorządowych, które w minionej kadencji przeznaczyły łącznie z budżetu Gminy kwotę 210.887,78 zł na Sołectwo Łącko, możliwy jest pełny sukces działań na rzecz naszej wsi.

Dlatego też kończąc życzę Państwu dużo sił oraz patrzenia na najbliższy region, jak na nasze wspólne podwórko, na którym spotykamy się i żyjemy każdego dnia. Wiem, że nie wszystko zostało zrobione i jeszcze wiele rzeczy jest do zrealizowania. Jednakże każdemu z nas leży na sercu dobro naszej małej ojczyzny, dlatego jedynie dzięki współpracy i zaangażowaniu wielu ludzi uda się nam pokonać wszelkie trudności i dojść do zamierzonego celu.

Dzisiaj z optymizmem patrzymy w przyszłość życząc nowemu sołtysowi i radzie sołeckiej samych sukcesów i zadowolenia z pracy na rzecz mieszkańców naszego sołectwa oraz rozwiązanie trapiących sołectwo problemów tj.

 1. Brak zaangażowania mieszkańców,
 2. Niewystarczające wsparcie gminy,
 3. Brak miejsca umożliwiającego integracje społeczności lokalnej – świetlica
 4. Brak realnego wpływu na tworzenie budżetu gminy.
 5. Brak zaangażowania mieszkańców całej Wsi
 6. Konflikty występujące w społeczności sołectwa
 7. Niskie zaangażowanie mieszkańców do podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz dobra ogółu

 

Łącko, czewiec 2024 r.

 

Rada sołecka                                                                                              Sołtys

Komentarze