Władze

Sołectwa są jednostkami pomocniczymi gminy. Kadencja sołtysów i rad sołeckich kończy się wraz z kadencja rady miejskiej. Wybory tych organów zgodnie z obowiązującymi Statutami sołectw Gminy Pakość zarządza Rada Miejska w terminie do 3 miesięcy po jej wyborze. W związku z powyższym podjęcie Uchwały jest konieczne i uzasadnione. Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, z późn. zm.) w związku z § 18 statutów sołectw Gminy Pakość, stanowiących załącznik nr 1 – 12 do uchwały Nr V/36/03 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 17 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Pakość (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 59, poz. 973). W myśl art. 35 ust. 3 pkt 2 powołanej ustawy, statut jednostki pomocniczej określa w szczególności zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej. Zgodnie z § 18 statutów sołectw Gminy Pakość, wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza rada miejska w terminie do 3 miesięcy po jej wyborze.
Tomasz Oset Sołys +48 602 722 190