Pomoc społeczna

Regulamin przyznawania pomocy przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łącko

 1. Osoby uprawnione do otrzymania pomocy społecznej.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom zamieszkałym w sołectwie Łącko, w ramach posiadanych środków finansowych przez Stowarzyszenie  na Rzecz Rozwoju Wsi Łącko  w szczególności z powodu:

 1. ubóstwa;
 2. sieroctwa;
 3. bezdomności;
 4. bezrobocia;
 5. niepełnosprawności;
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 7. przemocy w rodzinie;
 8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 10. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 11. klęski żywiołowej.

  2. Formy pomocy społecznej udzielanej przez Stowarzyszenie.
 1. Częściowa refundacja zakupu podręczników oraz przyborów szkolnych dla dzieci mieszkańców sołectwa Łącko uczących się w szkołach podstawowych, szkołach średnich oraz zawodowych.
 2. Pomoc w postaci zakupu żywności, opału mieszkańcom sołectwa Łącko,  znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej lub poszkodowanym w wypadkach losowych.
 3. Dofinansowanie w 80% w indywidualnych przypadkach dot. pokrycia kosztów specjalistycznej pomocy medycznej i rehabilitacji.
 4. Dofinansowanie w 80% pokrycia kosztów rehabilitacji osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 5. Dofinansowanie do przedszkoli i żłobków do 80% wydatków poniesionych na przedszkole i żłobek,  ale nie więcej niż 200 zł/ na  dziecko/miesiąc dla mieszkańców sołectwa Łącko.
 6. Dofinansowanie do sanatorium dla mieszkańców sołectwa Łącko do 80% wydatków, jednak  kwoty nie wyższej niż 500 zł /rok.

3.Zasady udzielania pomocy społecznej

3.1.  Refundacja zakupu podręczników oraz przyborów szkolnych.

3.1.1. Przyznanie pomocy udzielone zostanie na podstawie:

 • wniosku z uzasadnieniem potrzeby udzielenia w/w pomocy,

3.1.2. Wniosek wraz z zaświadczeniami o dochodach  należy złożyć do Zarządu Stowarzyszenia.

3.1.3. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę w kwestii udzielenia lub nie w/w pomocy. Uchwała wymaga zatwierdzenia przez Komisję Rewizyjną. Uchwała Komisji Rewizyjnej w kwestii zatwierdzenia w/w uchwały  jest ostateczna.

3.1.4. Podstawą udzielenie pomocy wskazanej w punkcie 3.1. jest przedstawienie uchwał wskazanych w pkt. 3.1.3. Wypłata środków z tytułu udzielonej pomocy odbywa się na podstawie faktur/rachunków potwierdzających poniesienie wydatków na cel, którego dotyczy pomoc.

3.2. Pomoc w postaci zakupu żywności, opału mieszkańcom sołectwa Łącko w szczególnie trudnej sytuacji materialnej oraz w innych wypadkach losowych

3.2.1 Przyznanie pomocy udzielone zostanie na podstawie:

 •  wniosku z uzasadnieniem potrzeby udzielenia w/w pomocy,
 • decyzji potwierdzającej korzystanie z pomocy GOPS;

3.2.2. Wniosek wraz z zaświadczeniami o dochodach  należy złożyć do  Walnego Zgromadzenia Członków za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia.

3.2.3.  Zarząd opiniuje wniosek oraz przedkłada go na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

3.2.4. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwałę w kwestii udzielenia lub nie pomocy wskazanej w pkt. 3.2. Uchwała Walnego w tej kwestii jest ostateczna.

3.2.5.  Podstawą udzielenia pomocy jest uchwała Walnego Zgromadzenia pomoc tę przyznająca.

3.3. Dofinansowanie w 80%  w indywidualnych przypadkach dot. pokrycia kosztów specjalistycznej pomocy medycznej i rehabilitacji udzielonej mieszkańcom sołectwa Łącka

3.3.1. Przyznanie pomocy udzielone zostanie na podstawie:

 •  wniosku z uzasadnieniem potrzeby udzielenia pomocy,
 • zaświadczenia lekarskiego opisującego długotrwałą chorobę
 • orzeczenia o niepełnosprawności

3.3.2 Wniosek wraz z zaświadczeniami o dochodach  należy złożyć do Zarządu Stowarzyszenia.

3.3.3. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę w kwestii udzielenia lub nie w/w pomocy. Uchwała wymaga zatwierdzenia przez Komisję Rewizyjną. Uchwała Komisji Rewizyjnej w kwestii zatwierdzenia w/w uchwały  jest ostateczna.

3.3.4. Podstawą udzielenie pomocy wskazanej w punkcie 3.3. jest przedstawienie uchwał wskazanych w pkt. 3.3.3 Wypłata środków z tytułu udzielonej pomocy odbywa się na podstawie faktur/rachunków potwierdzających poniesienie wydatków na cel, którego dotyczy pomoc po złożeniu wniosku, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

3.4.  Dofinansowanie w 80%  dot. pokrycia kosztów rehabilitacji osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, mieszkańców sołectwa Łącka.

3.4.1 Przyznanie pomocy udzielone zostanie na podstawie:

 • wniosku z uzasadnieniem potrzeby udzielenia pomocy,
 • zaświadczenia lekarskiego opisującego długotrwałą chorobę,
 • orzeczenia o niepełnosprawności,

3.4.2.  Wniosek wraz z zaświadczeniami oraz orzeczeniem o niepełnosprawności  należy złożyć do  Walnego Zgromadzenia Członków za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia.

3.4.3.  Zarząd opiniuje wniosek oraz przedkłada go na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

3.4.4. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwałę w kwestii udzielenia lub nie pomocy wskazanej w pkt. 3.4. Uchwała Walnego w tej kwestii jest ostateczna.

3.4.5. Podstawą udzielenia pomocy jest uchwała Walnego Zgromadzenia pomoc tę przyznająca. Wypłata środków z tytułu udzielonej pomocy odbywa się na podstawie faktur/rachunków potwierdzających poniesienie wydatków na cel, którego dotyczy pomoc.

3.5. Dofinansowanie do przedszkoli i żłobków do 80% wydatków poniesionych na przedszkole i żłobek, ale nie więcej niż 200 zł/na dziecko/miesiąc dla mieszkańców sołectwa Łącka.

 1. 5.1. Przyznanie pomocy udzielone zostanie na podstawie:
 • wniosku z uzasadnieniem potrzeby udzielenia w/w pomocy,
 • zaświadczeniach/umowy potwierdzającej uczęszczanie dziecka do przedszkola,

3.5.2. Wniosek wraz z zaświadczeniami o dochodach  należy złożyć do Zarządu Stowarzyszenia.

3.5.3. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę w kwestii udzielenia lub nie w/w pomocy. Uchwała wymaga zatwierdzenia przez Komisję Rewizyjną. Uchwała Komisji Rewizyjnej w kwestii zatwierdzenia w/w uchwały  jest ostateczna.

3.5.4. Podstawą udzielenie pomocy wskazanej w punkcie 3.5. jest przedstawienie uchwał wskazanych w pkt. 3.5.3 Wypłata środków z tytułu udzielonej pomocy odbywa się na podstawie faktur/rachunków potwierdzających poniesienie wydatków na cel, którego dotyczy pomoc.

3.6.  Dofinansowanie do sanatorium dla mieszkańców sołectwa Łącko do 80% wydatków, jednak  kwoty nie wyższej niż 500 zł /rok.

3.6.1. Przyznanie pomocy udzielone zostanie na podstawie::

 • wniosku z uzasadnieniem potrzeby udzielenia pomocy,

3.6.2.  Wniosek wraz z zaświadczeniami  należy złożyć do Zarządu Stowarzyszenia.

3.6.3. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę w kwestii udzielenia lub nie w/w pomocy. Uchwała wymaga zatwierdzenia przez Komisję Rewizyjną. Uchwała Komisji Rewizyjnej w kwestii zatwierdzenia w/w uchwały  jest ostateczna.

3.6.4. Podstawą udzielenie pomocy wskazanej w punkcie 3.6. jest przedstawienie uchwał wskazanych w pkt. 3.6.3. Wypłata środków z tytułu udzielonej pomocy odbywa się na podstawie faktur/rachunków potwierdzających poniesienie wydatków na cel, którego dotyczy pomoc.

4. Pomoc społeczna jest przyznawana najwyżej na okres trzech miesięcy. Osoby ubiegające się o ponowne przyznanie pomocy są zobowiązane do dostarczenia nowych  wniosków, zaświadczeń i in. wymaganych dokumentów, aktualnych na dzień złożenia wniosku.

5. Jeśli sytuacja rodzinna ulegnie zmianie należy o tym poinformować zarząd Stowarzyszenia, pod rygorem zwrotu nienależnie uzyskanej pomocy.

6. Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Łącko przysługuje prawo weryfikacji oraz sprawdzenia danych podawanych we wnioskach o udzielenie pomocy.

7. Wnioski niekompletne oraz bez klauzuli RODO nie będą rozpatrywane.