EkoEdukacja dzieci w ramach "Zielonej Szkoły w Łącku"

Prowadząc zajęcia z dziećmi w młodszym wieku szkolnym, trudno oprzeć się tylko na tym, co dają lekcje w klasie. W okresie kiedy, dziecko ma ogromne potrzeby i możliwości poznawcze, jest ciekawe otaczającego świata, trzeba mu to umożliwić i wyjść ze sztywnych miejsc pracy, jakimi są klasa i ławka szkolna.

            Najlepszą okazją do poznania tego, co nas otacza, uczenia się życia wśród innych, są śródroczne wyjazdy połączone z nauką. Jest to trudna forma pracy, ale dająca najwięcej możliwości rozwijania aktywności poznawczej i twórczej ekspresji uczniów. Zdobyte w ten sposób umiejętności, sprawności i wiedza są bardziej trwałe i efektywne.

            „Zielone szkoły” dla wielu dzieci są jedyną formą wypoczynku poza miastem, a dla wszystkich stanowią okazję do poznania tego, co nas otacza, uczenia się życia w grupie, odkrywania nowych pasji. Dają one ogromne możliwości także nauczycielom. Stwarzają sposobność lepszego poznawania potrzeb i możliwości uczniów.

            Wspólne spędzenie 3 godziny na nauce połączonej z zabawą najbardziej integruje zespół klasowy, często pozwala zaistnieć tym uczniom, którzy mają trudności w szkole. Nie liczy się tylko to, ile kto wie, ale też co potrafi, jak funkcjonuje w grupie, czy świetnie biega, tańczy lub konstruuje. Zadaniem osoby kierującej rozwojem dziecka jest pobudzanie i rozwijanie jego aktywności twórczej. Ważne jest, aby w trakcie wyjazdu poruszyć wszystkie rodzaje aktywności, rozbudzić wiele, często nowych zainteresowań, pozwolić odkrywać i spostrzegać to, co nam dorosłym wydaje się oczywiste.

            Sprzyjać temu będzie:

 1. Odpowiednie motywowanie dziecka do rozwiązywania postawionych przed nim problemów lub zadań.
 2. Podkreślanie sukcesów przy osiąganiu celu oraz dostrzeganie wszelkich nowatorskich rozwiązań, które do tego celu doprowadziły.
 3. Pozwolenie na samodzielne tworzenie i odkrywanie w toku pracy dydaktyczno- wychowawczej zgodnie z zasadą świadomego i aktywnego uczestnictwa.
 4. Wraz z kolejnymi etapami nauczania zwiększenie stopnia uświadamiania celu dziecięcej twórczości.

 Celem prawidłowej organizacji pobytu dziecka na zielonej szkole jest współpraca nauczyciela z rodzicami. Na rodzicach ciąży obowiązek finansowego zabezpieczenia, odpowiedniego wyposażenia dzieci oraz przygotowania ich do wyjazdu. Dać im do zrozumienia, że cieszą się z ich wyjazdu i są pewni, że będą poprawnie się zachowywać, będą przestrzegać zasad i norm obowiązujących w grupie.

             Rodzice mogą oczekiwać, że nauczyciel tak zorganizuje pobyt swoich uczniów na zielonej szkole, że będą oni mogli lepiej kształtować swoją osobowość, poznawać siebie, doskonalić swoje umiejętności, wzbogacać doświadczenia i rozumieć otaczającą ich rzeczywistość. W trakcie zielonej szkoły uczniowie powinni dobrze się bawić i wiele nauczyć. Nauczyciel stworzy taką możliwość, aby w czasie wyjazdu każdy miał szansę wykazania się swoimi zdolnościami sportowymi, porządkowymi, organizatorskimi, które nie są tak widoczne, na co dzień w klasie.

          Program pobytu na zielonej szkole integruje różne dziedziny z zakresu edukacji polonistyczno- kulturalnej, przyrodniczo- ekologicznej, matematycznej, plastyczno- technicznej, muzycznej, ruchowej. Czołowe założenia programu, jego cele, treści, formy i metody ich realizacji umożliwiają wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia, który jest nadrzędnym celem pracy nauczyciela. Przede wszystkim przybliża on uczniom region, w którym przebywać będą podczas śródrocznego wypoczynku.

           Układ treści programu pozwała na poznanie krajobrazu Gminu Pakość , jego kultury, historii zabytków     i atrakcji turystycznych, tworząc pełnię otaczającego świata. W realizacji tego programu dominować będą metody aktywizujące uczniów, pobudzające ich do działania.

Wyjazd planuje się rano o 8:40 spod szkoły, zaś przyjazd nastąpi około godziny 13.00

 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU


Program ekologiczny uwzględnia elementy edukacji ekologicznej. Realizując program można uczynić dużo dobrego dla środowiska, a przez to dla człowieka, który bez przyrody nie może żyć. Zanieczyszczone środowisko wpływa negatywnie na zdrowie człowieka. Dawniej człowiek miał znacznie mniejszy wpływ na przyrodę. Przyroda była wówczas niezwykle bogata, a na Ziemi żyło znacznie więcej roślin i zwierząt. Obecnie z roku na rok przyroda ubożeje. Wiele gatunków roślin i zwierząt wyginęło. Zatrucie jednego składnika środowiska przyrodniczego powoduje zatrucie lub zniszczenie pozostałych. Postęp techniki, rozwój przemysłu, nowoczesne miasta są zdobyczami, z których ludzkość z pewnością nie zrezygnuje, choćby ze względu na wygodę życia. Dlatego przeprowadzenie zmian zgodnych z wymogami ochrony środowiska, choć trudne jest konieczne. I dlatego ważne jest, aby te problemy wpajać i uzmysławiać już dzieciom i uwrażliwiać je. Przyroda nie jest w stanie poradzić sobie sama z tak wielką liczbą zanieczyszczeń.

Program ma być użyteczny przy realizacji edukacji ekologicznej uczniów szkoły podstawowej. Użytkownikami tego programu mogą być nauczyciele przyrody, ekologii, opiekunowie szkolnego koła przyrodniczo – ekologicznego oraz wychowawcy począwszy od nauczania wczesnoszkolnego po II etap edukacyjny.

Zainteresowania ekologiczne i świadomość ekologiczną dzieci podnosimy w szkole angażując się w różnego rodzaju projekty ekologiczne na skalę krajową i międzynarodową.

Treści zawarte w programie mogą być realizowane w dowolnej kolejności i modyfikowane przez nauczyciela, uwzględniając potrzeby, możliwości, zaangażowanie i zainteresowanie uczniów danym zagadnieniem. W programie nie ma podziału na klasy, a osiągnięcia uczniów będą poddane analizie po realizacji kolejnych zagadnień.

Treści nauczania ułożone są w sposób spiralny, co oznacza, że   treści będą się powtarzać co umożliwi uczniom poszerzanie i pogłębianie wiadomości i umiejętności. Dobierane są w taki sposób, aby były ciekawe, pobudzały do myślenia, poszukiwania, a przede wszystkim angażowały do aktywnego działania na rzecz środowiska przyrodniczego. Realizowane zagadnienia łączą teorię z praktyką i dotyczą najbliższego środowiska.

Tematy i sposób realizacji przygotowane są w taki sposób, aby angażowały nie tylko uczniów ale , także ich rówieśników, rodziców, którzy w obecnych czasach mają być współtwórcami procesu edukacyjnego.

Ten program to nie tylko sposób na zdrowe środowisko, ale również na zintegrowanie życia rodzinnego, atrakcyjnego spędzania czasu wolnego, także poczucia własnej wartości i własnych możliwości.

W trakcie realizacji programu okazuje się, że dzieci na równi z dorosłymi dbają o środowisko, przez swoja działalność wpływają na świadomość rówieśników i rodziców.

 CELE:

 Celem programu jest przede wszystkim promowanie edukacji na rzecz ekorozwoju oraz działań pro-ekologicznych w społeczności lokalnej. Stwarzanie szans na poprawienie jakości najbliższego otoczenia oraz wprowadzenie zmian korzystnych dla całej społeczności.
Wdrożenie modelowych rozwiązań i edukację we współpracy ze społecznością.

Ogólne:

 1. kształtowanie postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska
 2. wyrobienie   gotowości do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju
 3. dostrzeganie zagrożeń wynikających z nadmiernej eksploatacji środowiska
 4. uświadomienie potrzeby ochrony środowiska

Szczegółowe:

 1. przedstawienie podstawowych procesów przyrodniczych
 2. uświadomienie przyczyn zanieczyszczeń środowiska
 3. podejmowanie działań dotyczących ochrony środowiska
 4. nawiązanie więzi ze środowiskiem
 5. uświadamianie otoczenia o zagrożeniach cywilizacyjnych
 6. przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania-
 7. umiejętność       odpowiedzialnego zachowania się w terenie
 8. zwrócenie uwagi na niewłaściwe zachowania się niektórych ludzi na obszarach chronionych
 9. zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa czyhające na uczniów w okresie wakacji i poznanie zachowań pozwalających się przed nimi uchronić
 10. wskazywanie pozytywnych i negatywnych zachowań ludzi w kontaktach z przyrodą
 11. kształcenie spostrzegawczości i innych cech dobrego przyrodnika
 12. odpowiedzialność za zdrowie własne i innych
 13. poznanie przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska

ZAŁOŻENIA:  OSIAGNIĘCIA UCZNIÓW:

 Po zakończeniu zajęć uczeń:

 - szanuje przyrodę, co przejawia się w życiu codziennym

- pomaga zwierzętom

- rozumie wpływ człowieka na środowisko i przewiduje skutki jego działalności

- współpracuje w grupie, skutecznie komunikuje się

- wykorzystuje posiadaną wiedzę w praktyce i nowych sytuacjach

- poszukuje prostych rozwiązań dla niektórych problemów dnia codziennego

- całościowo postrzega przyrodę

- analizuje przyczyny i skutki oraz proponuje przeciwdziałania współczesnym zagrożeniom cywilizacyjnym

- dostrzega   potrzebę działania w kierunku poprawy stanu środowiska i podejmuje odpowiednie działania

- dostrzega, opiniuje i wyjaśnia związki między składnikami środowiska, człowiekiem i jego działalnością

- ma poczucie współodpowiedzialności za los środowiska przyrodniczego, a zwłaszcza istot żywych

- ma świadomość wpływu większości rodzajów działalności człowieka a stanem środowiska

- rozwiązuje zadania problemowe

- postępuje w sposób przyjazny dla środowiska

- docenia wartość środowiska przyrodniczego

- dokonuje wnikliwej obserwacji

- wyciąga i interpretuje wnioski oraz ocenia efekty własnej pracy

- korzysta z różnych źródeł informacji

- formułuje pytania i odpowiedzi oraz przeprowadza wywiad

- uważnie słucha cudzej wypowiedzi

- wykonuje prace plastyczne, dekoracje, projektuje stroje ekologiczne

 METODY, FORMY   I TECHNIKI PRACY:

          Zajęcia przyrodniczo - ekologiczne są częścią zaplanowanej pracy dydaktyczno – wychowawczej szkoły. Różnią się jednak od pozostałych zajęć lekcyjnych celem, formą i doborem treści.
Szkolna działalność przyrodniczo – ekologiczna od wielu lat stanowi bardzo dobrą formę pracy lekcyjnej jak i pozalekcyjnej . Umożliwia szeroką realizację celów i pełni jednocześnie istotne funkcje edukacyjne i wychowawcze .

W poznawaniu zagadnień ochrony środowiska wskazana jest samodzielna praca ucznia przez realizację ćwiczeń, w których podejmuje on różne działania, np.: przeprowadza obserwacje, eksperymenty, pomiary, projektuje prace społecznie-użyteczne w najbliższym otoczeniu.

Realizując treści programu uczeń ma okazję poznać różne metody pracy i możliwości badań przyrodniczych z zakresu ochrony i kształtowania środowiska. Uczestniczenie w zajęciach winno nauczyć go krytycyzmu, dokładności i rzetelności działań a także odpowiedzialności w pracy przez poznawanie problemów ochrony środowiska oraz ukształtować właściwe postawy wobec środowiska i rozwinąć świadomość ekologiczną (pomóc żyć w zgodzie z naturą).

Podczas realizacji programu stosujemy przede wszystkim metody aktywizujące, z uwzględnieniem możliwości ucznia oraz warunków organizacyjnych i czasowych. Metody aktywizujące prowadzą do samodzielności w rozwiązywaniu problemów i podejmowania decyzji, korzystnie kształtują współpracę w grupie , rozwijają kreatywność uczniów.

 FORMY PRACY:

 - zajęcia terenowe - zasadniczo różniące się od sposobu prowadzenia lekcji,

- duża samodzielność i swoboda dzieci,

- mała grupa uczniów,

- pomoce naukowe przygotowane i dostosowane do zaplanowanych doświadczeń

- uczniowie   mają możliwość samodzielnego doboru potrzebnych środków

- zajęcia odbywają się zawsze zgodnie z obowiązującym w pracowni regulaminem

 Program zajęć dostosowany jest do wyposażenia pracowni, wdraża uczniów do systematycznej pracy, rozwija w nich umiejętność wykonywania doświadczeń i sporządzania notatek odzwierciedlających tok pracy.

 METODY PRACY:

 - zajęcia terenowe,

-mini wykład z pokazem miejsc zdegradowanych, zrekultywowanych, naturalnych ostoi zwierzyny itp.

- film,

- inscenizacje,

- -wycieczki,

- obserwacja,

- eksperyment,

- pomiar,

- happeningi,

- działalność praktyczna,

- spotkania z ciekawymi ludźmi,           

- praca w grupach,

- praca z materiałami źródłowymi,

 PROCEDURY OSIAGANIA CELÓW:

Szczególnie wyróżniający się uczniowie otrzymają drobne nagrody za aktywną działalność na rzecz ochrony środowiska.

Jednak działania nauczyciela powinny zmierzać do tego, aby uczniowie zrozumieli, iż poprzez swoją działalność przyczynią się do zmniejszenia dewastacji środowiska, co jest bardzo ważne dla zdrowie człowieka. Uczniom powinno się wpajać, że wszystko co robią dobrego dla przyrody, robią dla swojego dobra i z myślą o swojej przyszłości. Należy im uzmysławiać, że w przyszłości będą żyć w czystym i zdrowym środowisku, jeśli teraz o niego zadbają. Wszelkie działania powinny zmierzać do tego, aby budzić w nich poczucie odpowiedzialności za otaczającą ich przyrodę. Uczniowie nie powinni dążyć do zdobycia nagrody czy dyplomu lecz , pracować dla swojego przyszłego dobra, jakim jest czyste i zdrowe środowisko. Uczniowie powinni rozumieć cel takiej bezinteresownej w tym momencie, a jakże dla nich ważnej działalności.