Stowarzyszenie zbiera środki na następujące projekty

Darowizna to pieniądze lub rzeczy, które należą do nas i które przekazujemy komuś inne­mu, nie chcąc nic w zamian. Tak podpo­wiada nam intuicja. Oficjalna definicja z kodeksu cywilnego (art. 888) potwier­dza to, mówiąc, że darowizna to „forma umowy, w której darczyńca zobowią­zuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swe­go majątku”. Podkreślmy: o darowiź­nie mówimy wtedy, kiedy dzielimy się swoją własnością, czyli przekazujemy pieniądze z własnej kieszeni lub sprzę­ty, które do nas należą.

Darczyńcami mogą być osoby fizycz­ne i osoby prawne (firmy, spółki itd.). Stowarzyszenia i fundacje korzystają z ofiarności zarówno jednych, jaki i dru­gich. Mogą także – jako osoby prawne – same przekazać darowiznę innej organi­zacji.

Darowiznę może otrzymać każda organizacja, która została zarejestrowana w sądzie (czyli ma osobowość prawną) – stowarzyszenie lub fundacja. Trzeba jednak pamiętać, że darowizna może być przeznaczona tylko na określone cele społeczne, które realizuje dana organizacja i ma je zapisane w statucie.

Stowarzyszenie zbiera środki na następujące projekty

  1. Pomoc społeczną dla mieszkańców sołectwa Łącka;
  2. Projekt szlaku turystyczno edukacyjnego do biegania oraz Nordic Walking ;
  3. Zajęcia ekologiczno-edukacyjne dla dzieci w ramach programu „Zielonej Szkoły”;
  4. Rewitalizacja miejsc kultu religijnego w Łącku;
  5. Kultywowanie tradycji i zwyczajów wiejskich, oraz rozwój agroturystyki;