SPORT DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY PAKOŚĆ

Gmina Pakość corocznie ponosi ogromne koszty w zakresie kultury, sportu i turystyki.

Koszty związane z użytkowaniem obiektów sportowych są coraz większe a planowane inwestycje z pewnością ich nie ograniczą.

Inwestycje w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną rozpoczęte w Gminie Pakość w roku 2023 to: ,,Stworzenie strefy aktywności społecznej poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z kontenerem sanitarnym w Węgiercach". Całkowita wartość zadania wyniosła 1114 842,34 zł, w tym: środki własne w wysokości 575 000,00 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 400 000,00 zł oraz środki pochodzące z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w wysokości 139 842,34 zł.; ,,Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Pakość" poprzez Budowę skateparku w Pakości oraz poprzez poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie sołectwa w m. Rycerzewo. Całkowity koszt obu inwestycji wyniesie 2 000 000 zł w tym uzyskane dofinansowanie w kwocie 1 800 000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu inwestycji Strategicznych.

Do tych wydatków należy jeszcze dodać koszty związane z użytkowaniem obiektów sportowych n.p.

  • Stadion Miejski w Pakości - niezbędne wydatki związane z utrzymaniem obiektu, w tym in.: zakup nawozów sztucznych, koszty naprawy i serwisu kosiarek spalinowych, zakup trawy z rolki, koszty zużycia i dystrybucji energii elektrycznej, opłata za zużycie zimnej wody oraz opłatę stałą za zimną wodę, wywóz odpadów, serwis toalety typu toi-toi (okres Ili - XI 2023 r.), wykonywanie drobnych napraw - szacunkowy koszt 19.000,00 zł
  • Kompleks boisk Orlik przy Mogileńskiej w Pakości - niezbędne wydatki związane z utrzymaniem obiektu, w tym m.in.: koszty zużycia i dystrybucji energii elektrycznej, wywóz odpadów, opłata za zużycie zimnej wody oraz opłatę stałą za zimną wodę, usunięcie awarii wodociągowych, usunięcie awarii elektrycznej, wymianę oświetlenia, konserwacja nawierzchni boisk, koszty związane z organizacją 3 turniejów piłki nożnej dla amatorów (osoby dorosłe) - szacunkowy koszt 26.000,00 zł
  • Boisko Orlik przy Barcińskiej - niezbędne wydatki związane z utrzymaniem obiektu, w tym m.in.: koszty zużycia i dystrybucji energii elektrycznej, opłata za zużycie zimnej wody wraz z opłatą stałą za zimną wodę, konserwacja nawierzchni boisk - szacunkowy koszt 13.000,00 zł

Jak każdy z elementów struktury miasta, funkcje sportowe i rekreacyjne w przestrzeni miasta działają najsprawniej wówczas, kiedy pracują jako system dlatego wydawałoby się konieczne podjęcie uchwały RM w Pakości dotyczącej przystąpienia do prac związanych z opracowaniem STRATEGII ROZWOJU w zakresie kultury, sportu i turystyki na terenie Gminy Pakość na lata 2024-2029.

Aby system ten działał w pełni sprawnie, powinno się włączyć do niego także obiekty szkolne, przestrzenie publiczne, place zabaw, kalwarię, osiedla i wioski. Zwłaszcza istotne jest połączenie domu, szkoły, terenów wiejskich i centrum miasta. Aby zachęcać jak największą liczbę osób do korzystania z roweru, ścieżki rowerowe powinny dawać poczucie bezpieczeństwa i komfortu jazdy ale również w pierwszej kolejności powinny łączyć poszczególne elementy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w całej gminie.

Uchwałą Rady Miasta Pakości z dnia 30.01.2024  przystąpienie do prac związanych z opracowaniem „Strategii rozwoju w zakresie kultury, rekreacji, sportu i turystyki na terenie Gminy Pakość” na lata 2025-2030 zostało wpisane (na wniosek radnego Tomasza Oset) do planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Gminy na I kwartał 2024 r. Jest to odpowiedź Władz Gminy Pakość na zmieniającą się sytuację Gminy, powodującą konieczność szerszego, perspektywicznego postrzegania kierunków jej rozwoju oraz uwzględnienia potrzeb zgłaszanych przez jej mieszkańców. Niestety na posiedzeniu Komisji pod przewodnictwem jej przewodniczącej J. Błaszak opracowanie w/w planu trafiło do kosza.

Często zapomina się bowiem, iż ustawiczne podnoszenie jakości życia stanowi proces wieloaspektowy, który obok niewątpliwie istotnych, elementów „twardych” (takich jak wszelkiego typu infrastruktura czy działania w sferze gospodarczej), wymaga również dostrzeżenia potrzeb wyższego rzędu jakie pojawiają się w lokalnej społeczności. To właśnie potrzeby związane z realizacją indywidualnych ambicji, dostępem do szerokiej oferty usług czasu wolnego, korzystaniem z dóbr kultury oraz możliwością uprawiania rekreacji i sportu, w dużym stopniu przekładają się na poziom zadowolenia mieszkańców z otoczenia w jakim żyją.

W Gminie Pakość, w kontekście zmian, jakie na jej terenie zachodzą na przestrzeni ostatnich 5 lat oraz dużą ilością inwestycji w obiekty sportowo rekreacyjne jest to szczególnie istotne. Jak bowiem wynika z szeregu źródeł, Gmina Pakość, szczycąca się bogatym dziedzictwem kulturowym, staje naprzeciw wyzwaniom jakie niesie za sobą ustawiczny rozwój cywilizacyjny, tym bardziej znaczący gdy wsiąść pod uwagę bliskość aglomeracji inowrocławsko gnieźnieńskiej  oraz przemiany społeczne zachodzące na terenie Gminy.

Wysoka świadomość zmieniających się oczekiwań oraz dążenie do spełniania standardów jakie winny cechować nowoczesną gminę (dbającą o swoich dotychczasowych mieszkańców i otwartą na przyjęcie nowych) stanowiłyby punkt wyjścia dla podjęcia decyzji o przystąpieniu do prac nad „Strategią rozwoju w zakresie kultury, rekreacji, sportu i turystyki na terenie Gminy Pakość”. Szcególną uwagę należy położyć na:

- podniesienie standardu zagospodarowania terenów zielonych na cele sportowe i rekreacyjne (place zabaw)

- usieciowienie istniejących ciągów sportowo - rekreacyjnych (ścieżki rowerowe i piesze) w skali miasta i gminy z planowanymi inwestycjami.

- propagowanie oraz rozwój wielu dziedzin sportowych (piłka nożna, siatkówka plażowa, strzelectwo, sporty wodne, sporty ekstremalne tj.jazda na deskorolce, BMX-ie czy wyczynowa jazda na rolkach).

- zagospodarowanie przestrzeni do uprawiania rekreacji wodnej: kąpielisko, przystań, itp

- zagospodarowanie przestrzeni dla turystyki:parkingi, obiekty sanitarne, handlowe itp

Decyzję takie należy traktować jako wyraz dojrzałości samorządu w postrzeganiu lokalnego rozwoju oraz daleko idącej dbałości o wysoką jakość życia w Gminie Pakość w obszarze szeroko pojętych usług czasu wolnego kończącą niczym nie ograniczoną twórczość pomysłodawców nowych inwestycji sportowo - kulturalnych.

 

Komentarze