A jednak chodnika nie będzie

Po ponad 5-cio letnich staraniach nie udało się przekonać włodarzy Gminy Pakość do pierwszego, bardzo ważnego kroku inwestycyjnego dla mieszkańców Rybitw i Łącka. Już niedługo miały się rozpocznąć prace związane z projektowaniem nowego ciągu pieszo-jezdny, który ma połączyć te dwie części gminy Pakość, które były połączone tylko drogą powiatową. /files/zalaczniki/Zarz%C4%85dzenie_BG_WPF%20504_2023.pdf

Aby zabezpieczyć część pieniędzy na tą inwestycję sołectwo Łącko zrezygnowało ze środków finansowych przewidzianych w funduszu sołeckim dla Łącka na rok 2024. Na posiedzeniu Komisji RM Pakość , radni nie zdecydowali się na wprowadzenie tej inwestycji w budżet na rok 2024, który po raz pierwszy miał zabezpiecza środki finansowe na realizację tego zadania.

Od co najmniej kilku już lat mieszkańcy położonego przy drodze powiatowej sołectwa Łącko zabiegają o poprawę bezpieczeństwa. W XXI wieku przy bardzo ruchliwej a jednocześnie wąskiej drodze biegnącej przez naszą wieś nadal nie ma ciągu pieszego. Mieszkańcy poruszają się brzegiem drogi, która nie ma ani pasa awaryjnego, ani szerokiego pobocza. Piesi zmuszeni są, więc chodzić tuż przy sznurze samochodów.

Ta pierwsza inwestycja o którą już od 2019 roku z uporem walczy radny Tomasz Oset, oraz obietnice dalszych działań ze strony Burmistrza Pakości nie dają nadziei, że faktycznie coś się w końcu zmieni. Kwestia bezpieczeństwa zwłaszcza dzieci powinna być priorytetem. Natężenie ruchu, jakie panuje na wspomnianej drodze i brak ciągu chodnika nijak ma się do poprawy tego bezpieczeństwa.

Niestety Radni Rady Miejskiej w dniu 26 października 2023 r. na posiedzeniu Komisji wspólnych  większością głosów nie wyrazili zgody na zaplanowanie w budżecie gminy na rok 2024 środków na opracowanie dokumentacji projektowej dla ścieżki wzdłuż drogi powiatowej relacji Rybitwy Łącko, z uwagi na to, iż zdaniem radnych w każdym sołectwie jest taka ścieżka do wykonania. Radny p. Radosław Siekierka stwierdził, że zrzeczenie się funduszu sołeckiego gwarantuje realizację tego projektu, a co w przypadku gdy tych pieniędzy nie wystarczy, budowa chodnika to jest 300 tys. zł, a sołectwo rezygnuje z 24 tys. zł. Przypomniał, że sołectwo Jankowo od kilku lat stara się o projekt i realizację ścieżki wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość -Strzelno. Wspomniał również, że marszałek województwa przejął już grunty pod budowę przedmiotowej ścieżki. Ponadto nie ma gwarancji, że Powiat Inowrocławski wyrazi zgodę i znajdzie środki finansowe na realizację tego zadania. Gmina wyda fundusze, które mogłyby być przeznaczone na inny cel. (Protokół z posiedzenia komisji)

Wszyscy doskonale wiemy, że rozpoczęcie procesu spowodowałoby, wykonanie przez gminę pierwszego warunku postawionego w 2022 r. przez powiat inowrocławski do budowy tej ścieżki.

Starosta inowrocławski Pani Wiesława Pawłowska w piśmie z października 2022 roku informowała że popiera wszelkie działania dotyczące zarówno bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego jak i zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu wyrażając równocześnie zgodę na udostępnienie gruntu. Jednocześnie informowała, że w przedmiotowej sprawie należy także podpisać stosowne porozumienie oraz zaplanować w budżecie gminy środki na realizację tego przedsięwzięcia.

Przypomnijmy, że w piśmie z dnia 19 lipca 2023 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu  informował, że budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2507C na wskazanym odcinku wymaga zabezpieczenia środków finansowych zarówno na wykonanie dokumentacji projektowej jak i na realizację zadania. W związku z tym zadanie zostanie ujęte w propozycjach budżetowych, a rozpatrzone przez Zarząd Powiatu Inowrocławskiego w nowej kadencji samorządu.

Na zakończenie chciałby przytoczyć jedną refleksję, z którą podzieliła się zemną jedna z mieszkanek Rybitw.  Powiedziała mi ona kiedyś, że chodnika za poprzedniego, obecnego i przyszłego burmistrza to tu nigdy nie będzie  – za dużo osób pobudowało się w pasie drogowym a wiadomo że każdy, kto zbuduje ogrodzenie w pasie drogowym, nie posiadając zezwolenia, musi liczyć się z dotkliwymi konsekwencjami finansowymi.

Radny Tomasz Oset stwierdził że jako radny z okręgu Rybitwy Łącko tego budżetu poprzeć nie może, głównie poprzez odrzucenie przez radnych koncepcji opracowania projektu ścieżki pieszo-rowerowej z Rybitw do Łącka.

Komentarze