Gminne dożynki w Dziarnowie

Mszą świętą w inten­cji rol­ników i ich rodzin, a także poświęceniem tradycyj­nych wień­ców roz­poczęły się gminne dożynki w 2022 roku, a sołec­two Dziar­nowo było ich gospodarzem

Dożynki to najważniejsze święto dla wszystkich, którzy związani są z ziemią i jej plonami. Obchody tego wydarzenia przypadają na czas, gdy pustoszeją pola, a praca na nich dobiega końca. Jest to pora pełna radości i dumy z dobrze wykonanej pracy oraz czas, gdy ludzie wsi mogą odpocząć i pomyśleć o przyjemnościach.

Oczywiście tak naprawdę praca na farmach i w gospodarstwach rolnych nigdy się nie kończy, lecz koniec żniw daje pewne wytchnienie. Gdy zebrane zboże leżało bezpiecznie w silosach, a agencje skupujące ziarno biją się, by kupić je od rolników, chłopi i ich rodziny mają wyjątkową okazję do świętowania.

W tegorocznej uroczystości udział wzięli: poseł Ewa Kozanecka, wiceprzewod­niczący Ryszard Jagodziń­ski, radny powiatu ino­wrocław­skiego Marek Knop, bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń, prze­wod­niczący Rady Miej­skiej w Pako­ści Tomasz Oset, zastępca bur­mistrza Róża Sielecka, sekretarz gminy Joanna Zemełka, kierow­nik referatu Organizacyj­nego i Komunikacji Spo­łecz­nej Syl­wia Rygiel­ska, prezes zarządu SIM „KZN Byd­goski” Szymon Łep­ski, wicedyrek­tor Szpitala Wielospecjalistycz­nego w Ino­wrocławiu Bar­tosz Myśliwiec, dyrek­torzy placówek oświatowych gminy Pakość, radni oraz miesz­kańcy.

Komentarze