Regaty w Łącku 2022 rok

W miniony week­end 14 sierpnia 2022 r. na jeziorze Mielno odbyły się regaty jach­tów kabinowych i klasy omega. Dwu­dniowa impreza zgromadziła 75 zawod­ników reprezen­tujących 7 klubów. Na star­cie stanęło 30 jach­tów. Roze­grano także wyścig długodystan­sowy o Błękitną Wstęgę Jeziora Mielno. W uroczystym roz­poczęciu regat uczest­niczył prze­wod­niczący Rady Miej­skiej w Pako­ści oraz sołtys wsi Łącko Tomasz Oset, natomiast w zakoń­czeniu regat i pod­sumowaniu zawodów bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń.

Komentarze