Zebranie sołeckie 2020

W dniu 17.09.2020 r w świetlicy strzelnicy myśliwskiej PZŁ w Łącku odbyło się coroczne zebranie sołeckie. Otwierając zebranie sołtys Tomasz Oset poinformował zebranych , że dotarła do nas smutna informacja, o śmierci Wiktorka Jastrzembskiego z Łącka Chłopiec chorował na ostrą białaczkę limfoblastyczną. Ostatnią nadzieją na wyzdrowienie była kosztowna terapia Car T-Cell, polegającą na przygotowaniu Wiktorkowi leku na bazie jego własnych limfocytów. W akcję zbierania pieniędzy na leczenie włączyli się mieszkańcy całego regionu, także z Gminy Pakość oraz Sołectwa Łącko.  Rodzinie oraz bliskim składamy szczere wyrazy współczucia.

W kolejnym punkcie zebrania sołtys Sołectwa Łącko przedstawił koncepcję wybudowania na terenie sołectwa gminnego bloku mieszkalnego z mieszkaniami komunalnymi. Przedstawił planowaną lokalizację oraz formę samego obiektu w którym oprócz 11 mieszkań komunalnych będzie mieściła się świetlica wiejska dla Łącka.  Zastępca Burmistrza  Szymon Łepski przedstawił koncepcję budynku oraz zapewnił mieszkańców, że Gmina nie  planuje osiedlania na terenie wsi Łącka ludzi niemile widzianych przez społeczeństwo lokalne. Gmina Pakość ma ogromne braki w zasobach mieszkaniowych dlatego powstał projekt budowy bloku komunalnego z mieszkaniami również na wynajem. Lokalizacja w Łącku jest ogromną szansą rozwojową dla mieszkańców Łącka i pomimo dzisiejszych pewnych obaw w przyszłości przyczyni się do rozwoju wsi. Po dyskusji mieszkańców na temat koncepcji budowy przez Gminę Pakość budynku komunalnego na terenie wsi Łącko w wyniku glosowania, mieszkańcy sołectwa Łącko opowiedzieli się za zgodą na taką inwestycje.

Kolejnym punktem zebrania było podjęcie uchwały w sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w budżecie gminy na rok 2021 na realizację zadań służących poprawie warunków życia mieszkańców. Dotychczasową realizację wydatków z funduszu sołeckiego na rok 2020 oraz plan środków na 2021 rok przedstawił Pan Marek Nieznalski. W trakcie dyskusji wyłoniono następujące zadania: zakup i montaż drugiej tablicy informacyjnej wsi Łącko , zakup podkaszarki spalinowej Stihl FS 560 C-EM o mocy 2,8 kW z osprzętem, zapewnienie środków finansowych na opłatę prac związanych z utrzymaniem czystości w Łącku tj. koszenie trawy, zamiatanie chodnika, drobne remonty, wymianę zużytych urządzeń na placu zabaw w Łącku.

Po dyskusji mieszkańców w sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu soleckiego, wyodrębnionego w budżecie gminy na rok 2021 na realizację zadań służących poprawie warunków życia mieszkańców w wyniku glosowania, mieszkańcy sołectwa Łącko jednoglośnie podięli stosowną uchwale.

Następnie sołtys otworzył dyskusję na temat wniosków do projektu budżetu Gminy Pakość na rok 2021. Mieszkańcy Łącka zgłosili następujące propozycje: Budowa pomostu rekreacyjnego z platformą widokową na terenie gminy Pakość w miejscowości Łącko wraz z zagospodarowaniem terenu, oraz postawienie 2-ch lamp wzdłuż drogi powiatowej z Łącka do Pakości. Zobowiązano jednocześnie sołtysa a zarazem radnego Pana Tomasza Oset do złożenia w terminie odpowiedniego wniosku do Przewodniczącego Rady i Burmistrza.  Sołtys Łącka poprosił zastępcę Burmistrza o powołanie komisji likwidacyjnej w celu dokonania kasacji sprzętu będącego w posiadaniu sołectwa niezdatnego do dalszego użytkowania tj starej kosy spalinowej oraz urządzeń na placu zabaw w Łącku.  Poproszono również przedstawicieli Urzędu Gminy o dokonanie lustracji chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Łącku w celu ewentualnego częściowego jego naprawy.

Komentarze