Oszczędzajcie wodę !!

Ogłoszenie Przed­siębior­stwa Usług Gminnych

W związku z panującymi wysokimi tem­peraturami oraz brakiem opadów atmos­ferycz­nych zwracamy się z prośbą do wszyst­kich miesz­kań­ców Gminy Pakość o racjonalne korzystanie z wody.

Prosimy o ograniczenie pod­lewania ogród­ków przy­domowych, traw­ników, działek, terenów rekreacyj­nych i innych w godzinach od 6.00 do 22.00

Komentarze