Wzrost podatków w 2018 roku

Pod­czas sesji, która odbyła się 30 listopada br. Radni Rady Miej­skiej w Pakości pod­jęli kilka istot­nych dla miesz­kań­ców uchwał — m.in. w sprawie stawek podatku od nie­ruchomo­ści i od środ­ków trans­por­towych, jakie będą obowiązywać w 2018 roku. Jak można było się spodziewać rok 2018 będzie pod znakiem wzrostu opłat. Najwięcej podrożały podatki płacone od statutowej odpłatnej działalności organizacji pożytku publicznego (na tej samej sesji również zatwierdzono Program Współ­pracy Gminy Pakość z organizacjami pozarządowymi na rok 2018) t.j.

  • podatek od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłat­nej statutowej działal­no­ści pożytku publicz­nego przez organizacje pożytku publicz­nego od 1 m ² powierzchni na kwotę 0,30 zł tj. o 13,3 %
  • Podatek od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłat­nej statutowej działal­no­ści pożytku publicz­nego przez organizacje pożytku publicz­nego — 5,00 zł (o 9,20 %) z wyjąt­kiem garaży, dla których stawka wynosi 7,20 zł od 1m ² ( o 2,78 %)powierzchni użyt­kowej.

oraz  śred­nia cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rol­nego na 2018  do kwoty 46,00 zł za 1 dt. ( o 5,44 %).

Najmniej podrożały podatki od budyn­ków lub ich czę­ści od 1 m ² powierzchni użyt­kowej:

  • miesz­kal­nych na kwotę 0,67 zł, ( o 1,5 %)
  • związanych z prowadzeniem działal­no­ści gospodar­czej oraz od budyn­ków miesz­kal­nych lub ich czę­ści zajętych na prowadzenie działal­no­ści gospodar­czej na kwotę 22,90 zł‚ ( 0 1,75%)

Średnio podatki płacone w 2018 roku w Gminie Pakość wzrosły o 4,22 %.  Natomiast według Polskiego banku centralnego, inflacja do końca 2018 r. pozostanie wyraźnie poniżej celu inflacyjnego wynoszącego 2,5% r/r 

Jedynym pocieszeniem jest wprowadzenie możliwości składania infor­macji i deklaracji na podatek od nie­ruchomo­ści, rolny i leśny oraz deklaracji na podatek od środ­ków trans­por­towych za pomocą środ­ków komunikacji elek­tronicz­nej, co z pewnością przyczyni się do łatwierjszego korygowania podstawy do obliczania podatków płaconych w Gminie.

Komentarze