Czas na głosowanie

Od poniedziałku, 4 września roz­poczyna się etap głosowania „Budżetu obywatelskiego Gminy Pakość , który potrwa do 30 września br. Aby zagłosować należy prze­słać wypeł­nioną kartę do głosowania na adres: Urząd Miej­ski w Pako­ści, ul. Rynek 4, 88 – 170 Pakość lub wrzucić kartę do głosowania do urn wystawionych w budynkach:

  • Urząd Miej­ski w Pako­ści, ul. Rynek 4,
  • Ośrodek Kul­tury i Turystyki w Pako­ści, ul. Św. Jana 12,
  • Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej w Pako­ści, ul. Bar­ciń­ska 11,
  • Cen­trum Komunikacji Spo­łecz­nej w Kościelcu,
  • Świetlica wiej­ska w Radłowie.

W załączeniu karta do głosowania z prośbą o poparcie zadania Nr 5 dotyczącego Sołectwa Łącko

Miesz­kaniec może zagłosować wyłącz­nie osobi­ście, tylko na jed­nej kar­cie do głosowania i wskazać mak­symal­nie trzy zadania z jed­nego bądź dwóch obszarów, bez względu na to, w którym obszarze zamiesz­kuje i którego obszaru dotyczy.

Aby zagłosować należy pod­stawić znak „X” przy wybranych zadaniach na kar­cie do głosowania.

Za wybrane do realizacji uznaje się zadania, które uzyskały kolejno naj­więk­szą liczbę głosów w danym obszarze., aż do wyczer­pania środ­ków prze­znaczonych na ich wykonanie.

Liczymy na poparcie zadania nr 5 „Zielona Szkoła w Łącku” co da dodatkowe środki finansowe na Sołectwo Łącko w 2018 roku.

Komentarze