Przekazanie budżetu na 2023 rok

Zgodnie z procedurą 15 listopada 2022 r. Burmistrz Pakości Zbigniew Groń przekazał Przewodniczącemu Rady Miasta – Tomaszowi Oset  projekt budżetu na 2023 r.  Obaj panowie zwrócili uwagę na wyzwania stojące przed samorządem, wyrażając przekonanie o kontynuacji dobrej współpracy między Burmistrzem a Radą Miasta w nowym roku budżetowym.

Zarządzeniem NR 400/2022 Burmistrza Pakości z dnia 14 listopada 2022 r.  w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Pakość na 2023 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2023 – 2034 podanego do wiadomości publicznej wynika, że przyszłoroczne dochody planowane są na poziomie blisko 61 169 481,84 zł, (planowany wzrost w stosunku do roku 2022r. o 55,20 %) w tym: dochody własne 26 600 774,63 zł,  subwencje 9 151 715,00 zł, dotacje celowe 5 113 492,21 zł, dochody majątkowe w kwocie 20 303 500,00 zł.

Natomiast prognozowane wydatki wyniosą prawie 68 394 147,88 zł (planowany wzrost w stosunku do 2022 r. o 45,79 %) , w tym: wydatki bieżące w wysokości 43 252 688,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 25 141 459,88 zł. Poziom wydatków majątkowych w 2023r. wynika zasadniczo z możliwości uzyskania dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Ponadto poziom tych wydatków jest dostosowany do możliwości finansowych i zdolności kredytowej Gminy.

Ogólnie na rok 2023 planujemy deficyt w wysokości ponad  7 224 666,04 zł (spadek o 3,7 % w stosunku do roku 2022) , który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 1 760 000,00 zł.

Długu gminy nie można utożsamiać z długiem w potocznym rozumieniu. Bez zadłużenia czyli np. bez zaciągnięcia kredytu nie można marzyć o szybkiej budowie kanalizacji, drogi, boiska  itd. Z tego względu rozsądny deficyt budżetowy nie jest groźny dla gminy. Przeciwnie, jest świadomie zaplanowany w celu zrealizowania dużych inwestycji. Tyle że długi trzeba spłacać w kolejnych latach, więc nie należy przesadzać z uruchamianym frontem inwestycyjnym.

Projekt budżetu po konsultacjach na komisjach, czeka na grudniową sesję Rady Miasta, podczas której będzie procedowany. Zapisy znajdujące się w budżecie pociągają za sobą poważne następstwa prawne. Uchwalone bowiem w nim przez Radę określone limity wydatków na rożne rodzaje działalności nie mogą być przekroczone. Nie dotyczą one nietrafnej prognozy (kalkulacji) dochodów i powstałej w efekcie nadwyżki albo deficytu, tylko przekroczenia limitu wydatków zapisanego w budżecie. Nawet gdyby się okazało, że dochody budżetu są dużo wyższe niż założono, bo np. wyższe są wpływy z podatku od nieruchomości niż gmina oszacowała, to zaplanowanych wydatków nie wolno przekroczyć!

Chcielibyśmy, żeby Pakość dostała to, co jej się należy, czyli ustawowy udział w podatku PIT, abyśmy mogli sobie radzić z obecną sytuacją gospodarczą, kiedy jest kryzys, rosną ceny oraz koszty kredytowania i jest wysoka inflacja. Gdybyśmy mieli do dyspozycji swoje własne pieniądze, to moglibyśmy sobie znacznie lepiej z tym radzić. Nasz plan jest taki, aby nie zatrzymać Pakości , zrealizować obiecane inwestycje i zabezpieczyć ten poziom życia, do którego już się przyzwyczailiśmy. W 2023r. gmina zamierza kontynuować oraz realizować nowe inwestycje zarówno ze środków własnych jak i środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

Zaplanowano przedsięwzięcia:

  1. Zagospodarowanie terenu wokół wspólnot przy ul. Fabrycznej,
  2. Budowa parkingu przy ul. Mogileńskiej 37,
  3. Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Pakość - Rozbudowa bazy sportowo - rekreacyjnej oraz stworzenie miejsc do uprawiania aktywności przez wszystkich mieszkańców

Gmina planuje również zasilić również różne organizacje społeczne, które mogą uzyskać środki nie ogólnie „na działalność”, bo to może sprzyjać ukryciu marnotrawstwa, ale na określone zadania wyrażone w ogłaszanych konkursach ofert.

Projekt przyszłorocznego budżetu Pakości jest przede wszystkim bezpieczny. Dość powiedzieć, że inflacja wynosi już blisko 19 %, a ceny energii mogą być w przyszłym roku wyższe od tegorocznych trzykrotnie dlatego od września 2022 r. Pakość wdraża już  plan oszczędzania. Są to działania związane z ograniczaniem zużycia energii w miejskich jednostkach oraz przestrzeniach Pakości , ale również rezygnacja w 2023 r z  organizacji części corocznych wydarzeń. Te działania zostały oczywiście uwzględnione w projekcie przyszłorocznego budżetu Pakości w taki sposób aby nie likwidować funduszy sołeckich, czy też programów działania uchwalonych przez Radę do realizacji w 2023 r.

 

 

                                                                                                        Przewodniczący Rady Miasta

 

Komentarze