Czy jesteś zadowolony z pracy Urzędu Gminy ?

Najważniejszymi czynnikami, wpływającymi  na jakość obsługi interesantów urzędów państwowych, oprócz terminowości załatwienia sprawy, uprzejmości i kultury osobistej obsługującego ich urzędnika, jest przede wszystkim komunikatywność urzędnika u którego załatwia się sprawę, ponieważ przekazywanie informacji w sposób osobisty, komunikatywny i klarowny ma ogromny wpływ na jakość bezpośrednich relacji klient-urzędnik.

Jednym z podstawowych instrumentów walki z nierzetelnością i bezprawnością urzędników jest skarga administracyjna. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nierzetelne wykonanie zadań przez właściwe organy lub ich pracowników, naruszenie praworządności lub słusznych interesów obywateli, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Do kogo skierować skargę
To zależy kogo chcemy skarżyć. Jeśli skarga dotyczy:

- rady gminy - do wojewody, a w zakresie spraw finansowych do Regionalnej Izby Obrachunkowej,

- organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - do wojewody,

- burmistrza i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych – do rady gminy e-mail biurorady@pakosc.pl

Załatwienie skarg
Organ administracji publicznej powinien załatwić naszą skargę bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca. Organ administracji publicznej, zaraz po załatwieniu skargi powinien zawiadomić nas o sposobie jej rozstrzygnięcia. Zawiadomienie powinno zawierać:
- oznaczenie organu, do którego pochodzi,
- wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona,
- podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi. Należy podkreślić, że zawiadomienie musi mieć formę pisemną, a wymienione składniki obowiązkowo powinny w nim się znaleźć. W przypadku skargi zbiorowej lub petycji zawiadomienie należy doręczyć wszystkim skarżącym, pod warunkiem, że nie wskazali jednej osoby jako umocowanej do występowania w ich imieniu i do przyjmowania pism organu załatwiającego skargę lub petycję.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy dotyczące ulepszenia organizacji, wzmocnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności oraz lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Komentarze